Název utkání / Match102101202
Prat. Peru - Chile3.453.002.051.60-1.223:0
Prat. Uzbekistan - KLDR1.703.404.371.13-1.912:0
Slovensko - Cesko2.183.293.571.32-1.741:2
Armenie - Gibraltar1.0517.8043.001.01-9.680:1
Gruzie - Andorra1.137.9123.501.01-5.473:0
Lotyssko - Kazachstan2.892.812.731.43-1.391:1
Norsko - Slovinsko1.803.534.481.18-1.981:0
Bulharsko - Kypr1.523.777.201.07-2.472:1
Irsko - Dansko3.063.052.431.53-1.350:0
Nizozemi - Nemecko3.443.532.051.74-1.293:0