Logo KolemDvou.cz
Homepage www.bettingtour.net
Sázkařské fórum (FREE tipy i placené tipy)
- Všechny aktuální tipy z K2
- Žebříčky a statistiky sázkařů
Online CHAT
K2profi - tipy s vysokou důvěrou
Soutěž K2mini
E-book pro sázkaře / FREE tipy na mail
Služby a nastavení sázkaře K2:
Uživatelské skupinySkupiny / Platnost členství placených blogů
E-mailová notifikace ZDARMA & LITE & FULL / SMS tipyE-mailová notifikace ZDARMA & LITE & FULL / SMS tipy
RegistraceRegistrace
ProfilProfil & Avatar & Vyhodnocení tipů
Soukromé zprávySoukromé zprávy
PřihlášeníPřihlášení / Psát tipy na K2
Uživatel (nick, přezdívka):    Heslo:      Přihlásit automaticky při příští návštěvě    
Soutěž o 10.000 Kč

Připravovaný NOVÝ zákon o provozování hazardních her a další info (15.10.2014)

 
Přidat nové téma Zaslat odpověď    Tipy na sázení, tipování a sázky online -> Zajímavé stránky, články a recenze (sázky, poker, kasíno)
Předchozí tipy :: Následující tipy  
Sázkař Zpráva - Tip na sázení
propitak
Sázkař - admin
Sázkař - admin


Celková statistika na K2:
Počet OK: 24
Počet 1/2 OK: 0
Počet VOID: 20
Počet 1/2 KO: 0
Počet KO: 108
Vklady: 421.5 unitů
Výhry: 360.345 unitů
Profit: -61.16 unitů
Yield: -14.51 %

Zobrazit informace o autorovi

Sledovat sázkaře
E-mailová notifikace LITE
E-mailová notifikace FULL
E-mailová notifikace ZDARMA
SMS tipy z fóra


Tipy K2 od: 10.2.2004
Tipy a sázky: 11670
Kvalita tipů:
Hodnocení kvality tipů: 352.7
Přidej hodnocení ZDE

Hodnocení tipů: 12
PříspěvekZaslal: 15.10.2014, 10:22 Předmět: Připravovaný NOVÝ zákon o provozování hazardních her a další info (15.10.2014)
Pište tipy na sázení
Citovat

Připravovaný NOVÝ zákon o provozování hazardních her a další info (15.10.2014)

III.
Návrh

ZÁKON
ze dne ................. 2014
o provozování hazardních her
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky.

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Hlava I
Obecná ustanovení

§ 1
Předmět a účel úpravy

(1) Tento zákon upravuje druhy hazardních her, podmínky jejich provozování, opatření pro zodpovědné hraní, působnost a pravomoc správních orgánů v oblasti provozování hazardních her a dozor nad provozováním hazardních her.
(2) Účelem tohoto zákona je vymezit podmínky pro provozování hazardních her, ochrana veřejného pořádku, omezení vzniku a dopadu společenských rizik vyplývajících z provozování a účasti na těchto hrách, a přispět k ochraně spotřebitelů a osob mladších 18 let.

§ 2
Výkon státní správy

(1) Působnost ve věcech tohoto zákona vykonává
a) Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“),
b) obecní úřad,
c) celní úřad.
(2) Ministerstvo
a) rozhoduje o vydání základního povolení k provozování hazardní hry,
b) vykonává správní dozor nad dodržováním tohoto zákona a podmínek stanovených v základním povolení, v povolení k umístění hry a náležitostí uvedených v ohlášení,
c) rozhoduje o vydání pověření k odbornému posuzování a osvědčování.
(3) Obecní úřad
a) rozhoduje o vydání povolení k umístění hry,
b) je orgánem příslušným pro ohlášení hazardní hry.
(4) Celní úřad vykonává správní dozor nad dodržováním tohoto zákona a podmínek stanovených v základním povolení, v povolení k umístění hry a náležitostí uvedených v ohlášení.

§ 3
Základní pojmy

Pro účely hazardních her se rozumí
a) sázejícím účastník hazardní hry, který zaplatil předem vklad,
b) vkladem jakékoliv plnění opravňující k účasti na hazardní hře,
c) sázkou sázejícím dobrovolně určené nevratné plnění, jež bude porovnáváno s výsledkem hazardní hry.

§ 4
Hazardní hra

(1) Hazardní hrou se rozumí hra, do níž sázející vloží sázku, jejíž návratnost se nezaručuje, a v níž o výhře nebo prohře rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo předem neznámá okolnost.
(2) Hazardní hry se může účastnit jen fyzická osoba starší 18 let.

§ 5
Zákonná omezení

(1) Provozování hazardních her je zákázáno, s výjimkou případů stanovených tímto zákonem.
(2) Dále je zakázáno provozovat hazardní hru,
a) k níž nebylo uděleno povolení, nebo která nebyla řádně ohlášena podle tohoto zákona,
b) která nezaručuje všem sázejícím rovné podmínky včetně možnosti výhry,
c) která odporuje dobrým mravům nebo veřejnému pořádku,
d) u níž nelze před jejím zahájením spolehlivě ověřit věk sázejícího,
e) u níž je možnost výhry zcela nebo zčásti závislá na vložení vkladu pozdějším sázejícím (pyramidová hra),
f) která neumožňuje sázejícímu tuto hru kdykoliv před zaplacením sázky ukončit,
g) která používá státní symboly České republiky nebo symboly Evropské unie, nebo
h) u níž její provozovatel poskytuje v souvislosti s touto hrou sázejícímu jakoukoli výhodu.
(3) Zakazují se nepeněžité vklady a sázky.
(4) Osoba, která pro provozovatele vykonává činnost nebo úkol související s provozováním hazardní hry, se nesmí účastnit hazardní hry v herním prostoru, kde tuto činnost nebo úkol vykonává.
(5) Převod povolení vydaného podle tohoto zákona na jinou osobu je zakázán.

§ 6
Provozovatel

(1) Provozovatelem hazardní hry může být jen
a) členský stát Evropské unie,
b) stát, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a
c) akciová společnost, výlučně s akciemi na jméno, se sídlem v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, jenž je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.
(2) Provozovatelem tomboly může být i nadace se sídlem v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, jenž je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.
(3) Provozovatelem turnaje malého rozsahu může být pouze
a) spolek se sídlem v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, jenž je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a
b) nadace se sídlem v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, jenž je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

§ 7
Provozování hazardní hry

Provozováním hazardní hry se rozumí vykonávání činností potřebných pro vlastní realizaci hazardní hry se záměrem dosažení zisku, zejména příjem sázek do hazardní hry, výplata výhry, další činnosti organizačního, finančního a technického charakteru související s uvedením hazardní hry do provozu a se zajištěním vlastního provozu, jakož i činnosti potřebné pro ukončení a vypořádání hazardní hry.

Hlava II
Obecné podmínky pro provozování hazardních her

§ 8
Herní plán

Provozovatel je povinen pro každou hazardní hru stanovit herní plán, v němž upraví alespoň tyto náležitosti:
a) pravidla hazardní hry,
b) maximální výši sázky a způsob její platby, umožňuje-li to povaha hazardní hry,
c) minimální výherní podíl nebo pravděpodobnost výhry, umožňuje-li to povaha hazardní hry,
d) maximální hodinovou prohru, umožňuje-li to povaha hazardní hry,
e) způsob určení výše herní jistiny,
f) způsob provedení slosování nebo zjištění okolnosti, jež určuje výhru,
g) výši výhry nebo způsob jejího určení, způsob a lhůty pro výplatu výher.

§ 9
Výhra

(1) Předmětem výhry hazardní hry, s výjimkou věcné loterie, doplňkové loterie a tomboly, mohou být pouze peněžní prostředky.
(2) Předmětem výhry věcné loterie a tomboly mohou být pouze hmotné věci nebo služba, s vyloučením peněžních prostředků, cenných papírů a dalších investičních nástrojů.
(3) Předmětem doplňkové loterie mohou být pouze peněžní prostředky a hmotné věci.
(4) Předmětem výhry nesmí být tabákové výrobky a alkoholické nápoje.
(5) Provozovatel je povinen vyplatit výhru ve lhůtě stanovené herním plánem, nejpozději do 60 dnů ode dne uplatnění nároku na výhru sázejícím. Sázející může uplatnit nárok na výhru nejpozději do 1 roku ode dne skončení hazardní hry, jinak nárok na výhru zaniká.

§ 10
Mlčenlivost

(1) Provozovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o sázejících a jejich účasti na hazardní hře. Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na případy, kdy sázející zprostí provozovatele povinnosti mlčenlivosti. Povinnosti mlčenlivosti nelze provozovatele zprostit dříve, než je známo, zda sázející získal výhru v souladu s herním plánem.
(2) Provozovatel je dále povinen zachovávat mlčenlivost o osobách uvedených v rejstříku osob vyloučených z účasti na hazardních hrách.
(3) Povinnosti zachovávat mlčenlivost podle odstavce 1 a 2 se provozovatel nemůže rovněž dovolávat vůči
a) správním orgánům vykonávajícím působnost podle tohoto zákona,
b) soudům pro účely občanského soudního řízení,
c) orgánům činným v trestním řízení, a
d) ministerstvu při výkonu působnosti podle zákona upravujícího některá opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

§ 11
Obecně závazná vyhláška

Obec může stanovit obecně závaznou vyhláškou, že bingo, technická hra nebo živá hra může být provozována pouze na místech a v čase určených obecně závaznou vyhláškou, nebo stanovit, na kterých místech a v jakém čase je v obci provozování těchto hazardních her zakázáno, anebo provozování uvedených hazardních her na celém území obce úplně zakázat.

Hlava III
Opatření pro zodpovědné hraní

§ 12

U hazardní hry, u níž to její povaha připouští, je provozovatel povinen sázejícímu nabídnout a umožnit stanovit si
a) maximální výši sázky za jeden kalendářní den,
b) maximální výši sázky za jeden kalendářní měsíc,
c) maximální výši proher za jeden kalendářní den,
d) maximální výši proher za jeden kalendářní měsíc,
e) maximální dobu účasti na hazardní hře za jeden kalendářní den,
f) maximální dobu účasti na hazardní hře za jeden kalendářní měsíc.

§ 13

(1) U technické hry a hazardní hry provozované dálkovým přístupem prostřednictvím veřejné sítě Internet je provozovatel povinen umožnit sázejícímu stanovit si kromě opatření uvedených v § 12 dále
a) maximální počet přihlášení do uživatelského účtu za jeden kalendářní měsíc,
b) maximální dobu denního přihlášení na uživatelském účtu do jeho automatického odhlášení, a
c) dobu, po kterou sázejícímu nebude umožněno zúčastnit se hazardní hry u tohoto provozovatele po jeho odhlášení.
(2) Celková prohra u technické hry a hazardní hry provozované dálkovým přístupem prostřednictvím veřejné sítě Internet nesmí přesáhnout za jeden kalendářní měsíc částku 20 000 Kč.

§ 14

(1) Využije-li sázející opatření podle § 12 nebo 13, nesmí mu provozovatel umožnit účast na hazardní hře, pokud by tím nebylo dodrženo opatření nastavené sázejícím.
(2) Změní-li sázející opatření podle § 12 nebo § 13, je provozovatel povinen změnu provést s účinností od následujícího kalendářního měsíce. V případě, že sázející zpřísní svá sebeomezující opatření, je provozovatel povinen provést změnu neprodleně.

§ 15

Účast na technické hře jedním sázejícím musí být vždy po uplynutí 60 minut přerušena na 15 minut.

§ 16
Rejstřík osob vyloučených z účasti na hazardních hrách
(1) Zřizuje se rejstřík osob vyloučených z účasti na hazardních hrách (dále jen „rejstřík“). Rejstřík vede a o zápisu do něj rozhoduje ministerstvo.
(2) Rejstřík obsahuje identifikační údaje osob vyloučených z účasti na hazardních hrách, datum a důvod zápisu do rejstříku.
(3) Ministerstvo zapíše z moci úřední do rejstříku fyzickou osobu
a) pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi, s výjimkou mimořádné okamžité pomoci, podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi, nebo
b) vůči které byl pravomocně prohlášen úpadek podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení.
(4) Na zápis podle odstavce 3 se nevztahují obecné předpisy o správním řízení a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání.
(5) Ministerstvo zapíše fyzickou osobu na její vlastní žádost ve správním řízení do rejstříku.
(6) U zápisu na vlastní žádost může dotčená osoba požádat o výmaz z rejstříku nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne provedení zápisu. V případech uvedených v odstavci 3 ministerstvo provede výmaz osoby z rejstříku, pominou-li důvody pro tento zápis.
(7) Ministerstvo je povinno zajistit provozovatelům hazardních her dálkový přístup do rejstříku, jenž bude obsahovat pouze údaj o tom, zda se konkrétní osoba v rejstříku nachází nebo ne.

§ 17

Osoba vedená v rejstříku osob vyloučených z účasti na hazardních hrách nesmí být provozovatelem vpuštěna dále do herního prostoru a nesmí jí být umožněno zřídit nebo používat uživatelský účet.

ČÁST DRUHÁ
DRUHY HAZARDNÍCH HER A PODMÍNKY JEJICH PROVOZOVÁNÍ

Hlava I
Druhy hazardních her

§ 18

Tento zákon upravuje tyto hazardní hry:
a) loterii,
b) kursovou sázku,
c) bingo,
d) technickou hru,
e) živou hru,
f) tombolu a
g) turnaj malého rozsahu.

Hlava II
Loterie

Díl 1
Druhy loterií

§ 19
Loterie
(1) Loterie je hazardní hra, u níž je výhra podmíněna uhodnutím určitého čísla, několika čísel, kombinace čísel, číselného pořadí (číselná loterie), vylosováním určitého losu (peněžitá a věcná loterie) nebo výherní kombinací po setření zakryté části losu (okamžité loterie).
(2) U číselné loterie není předem určen počet sázejících ani výše herní jistiny. Výhra se vypočítá podle počtu výherců a úhrnné výše sázek předem stanoveným podílem, popřípadě se stanoví násobkem sázky podle toho, jak z omezeného počtu čísel tažených při slosování uhodl sázející herním plánem určený počet tažených čísel.
(3) U peněžité a věcné loterie je provozovatelem vydán určitý počet losů s pořadovými čísly. Jsou-li losy rozděleny do několika sérií, musí každá série obsahovat stejný počet losů a každý los musí být označen vedle pořadového čísla i označením série. Prodejní cena losu každé loterie musí být stejná ve všech sériích. Do slosování se zahrnou všechny vydané losy.
(4) U okamžité loterie se sázející na vyznačené, až do doby koupě zakryté, části losu bezprostředně po jejím odkrytí dozví případnou výhru.

§ 20
Sdílené loterie

(1) Loterie lze provozovat i na principu sdílení herní jistiny se společným slosováním s jinými osobami, kdy za vyplacení výhry a plnění dalších povinností podle tohoto zákona je odpovědný vždy provozovatel, u něhož byla sázka přijata. Lze se účastnit pouze takové sdílené loterie, jejíž ostatní účastníci jsou oprávněni k provozování dané hazardní hry na území členského státu Evropské unie nebo státu, jenž je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.
(2) V případě žádosti o základní povolení ke sdílené loterii se nepodává společná žádost.

§ 21
Doplňková loterie

U loterií lze za účelem splnění podmínek stanovených v § 23 provozovat i doplňkovou loterii, která je loterií, v níž se hraje o výhry vytvářené z části sázek sázejících podle podmínek uvedených v herním plánu, přičemž na doplňkovou loterii se použije ustanovení § 19 přiměřeně.

§ 22
Jackpot

U loterií lze při splnění podmínek stanovených v § 19 provozovat prémiovou hru, ve které se hraje o výhru nad rámec herní jistiny v daném slosování (jackpot).

Díl 2
Společná ustanovení k loteriím

§ 23

(1) Úhrnná cena výher nesmí být nižší než 40 % a vyšší než 80 % herní jistiny. Herní jistinou u číselné loterie je násobek počtu vydaných sázkových tiketů a výše sázky za jeden sázkový tiket. Herní jistinou u peněžité, věcné a okamžité loterie je násobek počtu vydaných losů a prodejní ceny za jeden los.
(2) Pravděpodobnost výhry u peněžité, věcné nebo okamžité loterie nesmí být nižší než 1:200.

§ 24
Los
Los musí obsahovat
a) identifikační údaje provozovatele v rozsahu názvu, sídla a identifikačního čísla osoby,
b) počet vydaných losů a prodejní cenu,
c) pořadové číslo, popřípadě číslo série,
d) druh, počet a úhrnnou cenu výher,
e) způsob, místo a den slosování, popřípadě okolnost, která rozhoduje o výhře,
f) způsob oznámení výhry,
g) označení místa, kde se výhra vydává,
h) lhůtu, do které provozovatel musí výhru vydat, a
i) ochranné prvky před paděláním nebo pozměněním.

§ 25

Provozovatel před vydáním losů do prodeje zkontroluje počet losů a u věcné a peněžité loterie správnost pořadových čísel losů, popřípadě správnost pořadových čísel sérií. Tato kontrola musí být osvědčena notářským zápisem.

§ 26
Slosování loterie

(1) Slosování číselné, peněžité a věcné loterie se provádí veřejně a za účasti notáře. Do osudí jsou u peněžité a věcné loterie vložena čísla všech vydaných losů.
(2) Provozovatel před slosováním zajistí uschování neprodaných losů v zapečetěných balících na vhodném a bezpečném místě a učiní opatření, aby nemohly být zneužity losy, které jsou vráceny prodejcem.

§ 27
Loterní komise

(1) Plnění povinností provozovatele podle § 23 až § 26 kontroluje jím jmenovaná nejméně tříčlenná komise, jejíž členové musí být bezúhonní. Ustanovení § 79 se použije obdobně.
(2) Loterní komise dále zajišťuje řádný průběh loterie. O průběhu slosování sepíše loterní komise protokol obsahující zejména identifikační údaje členů komise, údaj o postupu slosování, seznam výherních čísel losů a u číselné loterie seznam výherních čísel.

Hlava III
Kursová sázka

Díl 1
Druhy kursových sázek

§ 28

Kursová sázka je hazardní hra, u níž je výhra podmíněna uhodnutím sportovního výsledku nebo uhodnutím události veřejné pozornosti (dále jen „sázková příležitost“). Výše výhry je přímo úměrná výhernímu poměru (dále jen „kurs“), ve kterém byla sázka přijata, a výši sázky, nebo je výše výhry závislá na poměru počtu výherců k celkové výši sázek a předem stanovenému podílu výher (totalizátorová hra).

§ 29
Živá kursová sázka

(1) Živá kursová sázka je druh kursové sázky, na kterou jsou sázky přijímány v průběhu konání sázkové příležitosti. Sázkový tiket živé kursové sázky musí obsahovat přesný časový údaj o přijetí sázky na sázkovou příležitost.
(2) Živá kursová sázka může být přijímána pouze na takovou sázkovou příležitost, u níž je zajištěno sázejícímu sledování sázkové příležitosti prostřednictvím přímého audiovizuálního přenosu.
(3) Provozovatel o každé sázkové příležitosti, na kterou přijal živou kursovou sázku, pořídí audiovizuální záznam se současným záznamem přesného času. Provozovatel je povinen uchovávat tento záznam po dobu 2 let.
Díl 2
Společná ustanovení ke kursovým sázkám

§ 30

Úhrnná cena výher u kursové sázky, kde je výše výhry závislá na poměru počtu výherců k celkové výši sázek a předem stanovenému podílu výher, nesmí být nižší než 40 % a vyšší než 80 % herní jistiny. Herní jistinou je násobek vydaných sázkových tiketů a výše vkladu za jeden sázkový tiket.

§ 31

Přijímá-li provozovatel kursovou sázku na více místech, je povinen stanovovat kursy centrálně prostřednictvím elektronického komunikačního zařízení, u něhož je povinen provozovatel zajistit telekomunikační datové spojení s centrálním informačním systémem. Rozsah, způsob a podmínky stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ 32

Provozovatel je povinen vést evidenci všech přijatých kursových sázek na příslušnou sázkovou příležitost, včetně kursů, jejich změn, uzavření kursů a časových údajů, ze kterých musí být patrné, kdy byl kurs stanoven, změněn nebo uzavřen, a u každé sázkové příležitosti vést evidenci přijatých sázek a vyplacených výher. Tuto evidenci musí uchovávat po dobu 2 let.

§ 33

(1) Provozovatel nesmí přijmout sázky na sázkovou příležitost, na které se přímo aktivně podílí.
(2) Provozovatel nesmí přijmout sázky na sportovní soutěž, které se účastní převážně osoby mladší 18 let.

§ 34

(1) Osoba, která se přímo aktivně podílí na sázkové příležitosti, na kterou provozovatel přijímá sázky, nesmí sázet na tuto sázkovou příležitost.
(2) Odstavec 1 se nevztahuje na vlastníky a nájemce dostihových koní.
Hlava IV
Bingo

§ 35

Bingo je hazardní hra, u níž je výhra podmíněna dosažením předem stanoveného vzorce na sázkovém tiketu, který sázející vyplní na základě postupného losování čísel, a při níž není předem určen počet sázejících a ani výše herní jistiny. Každý sázkový tiket má odlišné upořádání čísel.

§ 36

Úhrnná cena výher nesmí být nižší než 40 % a vyšší než 80 % herní jistiny. Herní jistinou je násobek počtu vydaných sázkových tiketů v jedné hře a prodejní ceny za jeden sázkový tiket.

§ 37

Provozovatel je povinen určit v herním plánu vzorec, který má být na sázkovém tiketu vytvořen k dosažení výhry.

Hlava V
Technická hra

§ 38

(1) Technická hra je hazardní hra provozovaná prostřednictvím technického zařízení přímo obsluhovaného sázejícím. Technickou hrou se rozumí zejména válcová hra, elektromechanická ruleta, elektromechanické kostky a e-hry.
(2) Technické zařízení je funkčně nedělitelné a programově řízené mechanické, elektromechanické, elektronické nebo jiné podobné technické zařízení přímo obsluhované sázejícím.
(3) Technickým zařízením se rozumí též zařízení, které tvoří spolu se serverem funkčně nedělitelný celek s předem určitelným počtem koncových zařízení přímo obsluhovaných sázejícím, kdy při odpojení od serveru není koncové zařízení funkční a nelze jej použít samostatně. Tento server se musí vždy nacházet na území členského státu Evropské unie nebo státu, jenž je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.
(4) Koncovým zařízením se pro účely technické hry, jakož i pro práva a povinnosti s ní související, rozumí též technické zařízení podle odstavce 2, nestanoví-li zákon jinak.
(5) Pro účely provozování technické hry dálkovým přístupem prostřednictvím veřejné sítě Internet se technickým zařízením rozumí server, k němuž se jednotliví sázející připojují kdykoliv prostřednictvím veřejné sítě Internet zcela nezávislým zařízením, které netvoří se serverem nedělitelný celek.

§ 39

Sázející se účastní technické hry prostřednictvím herní pozice. Herní pozicí se rozumí přístupové místo k technické hře, jehož prostřednictvím lze hazardní hru ovládat a které je, s výjimkou § 38 odst. 5, součástí koncového zařízení. Koncové zařízení může disponovat více herními pozicemi současně.

§ 40

(1) Podmínkou účasti na technické hře je úspěšná registrace sázejícího.
(2) Na registraci sázejícího u technické hry se použije § 65 až § 69.
(3) Samotné technické hry se sázející účastní až po úspěšném zadání přístupových údajů k uživatelskému účtu do softwarového hracího systému provozovatele.

Společná ustanovení k technickým hrám
§ 41


Jedna hra technické hry je ukončený proces, při kterém se po jednom spuštění generuje náhodný proces výsledku hry a nejpozději před ukončením této hry se odečte z vkladu sázka na jednu hru. V průběhu jedné hry není dovoleno uskutečňovat další sázky a jedna hra nesmí být kratší než pět vteřin. Výše sázky nesmí překročit maximální výši stanovenou tímto zákonem.

§ 42

Konstrukce technických her nesmí umožnit nastavení výherního podílu nižšího než 75 % a vyššího než 100 %. Výherním podílem se rozumí statistická hodnota průměru podílu výše výher k výši vložených sázek, zjištěný na souboru nejméně 100 000 her. Výherním podílem se rozumí rovněž střední hodnota výherního podílu.

§ 43

(1) U technické hry provozované v herně nesmí sázka do jedné hry přesáhnout 5 Kč a nejvyšší hodinová prohra nesmí přesáhnout 2 000 Kč.
(2) U technické hry provozované v kasinu nesmí sázka do jedné hry přesáhnout 50 Kč a nejvyšší hodinová prohra nesmí přesáhnout 10 000 Kč.
(3) U technické hry provozované dálkovým přístupem prostřednictvím veřejné sítě Internet nesmí sázka do jedné hry přesáhnout 50 Kč a nejvyšší hodinová prohra nesmí přesáhnout 10 000 Kč.

§ 44

(1) Koncové zařízení nevyplácí výhru ve formě bankovek a mincí. Výhru proplatí sázejícímu provozovatel technické hry nebo jím pověřená osoba po ověření její výše na příslušném elektronickém ukazateli.
(2) Každé koncové zařízení musí být opatřeno ukazatelem délky účasti sázejícího viditelný po celou dobu účasti na hazardní hře.

§ 45

(1) K provozování technických her mohou být použita pouze technická zařízení s platným dokumentem odborného posuzování a osvědčování, a u kterých neuplynulo od data výroby více než 5 let.
(2) Provozovatel je povinen zajistit dálkový přenos herních a finančních dat a telekomunikační datové spojení každého technického zařízení s centrálním informačním systémem. Bez zajištění dálkového přenosu a datového spojení není možné technické zařízení k provozování technických her použít.
(3) Rozsah technických parametrů pro technická zařízení, požadavků na ochranu a ukládání herních a finančních dat, přenášených dat, způsob přenosu dat, zajištění telekomunikačního datového spojení a jejich technické parametry stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ 46

Provozovatel se nesmí účastnit hazardní hry na jemu povolených koncových zařízeních, pověřit jinou osobu takovouto účastí, a ani strpět účast na hazardní hře na koncovém zařízení svým zaměstnancům.

Hlava VI
Živá hra

§ 47

Při živé hře sázející hrají proti zástupci kasina nebo jeden proti druhému u hracích stolů, aniž by byl předem určen počet sázejících a výše sázky do jedné hry. Živou hrou se rozumí zejména ruleta, karetní hra, a to i provozovaná formou turnaje, a hra v kostky.

§ 48

(1) K živé hře se používají žetony s vyznačením hodnoty a oficiální zkratky herní měny (dále jen „hodnotové žetony“). Stejně označené hodnotové žetony se mohou používat pouze v kasinech provozovaných jedním provozovatelem. Provozovatel je povinen ve všech jím provozovaných kasinech používat stejnou sadu hodnotových žetonů.
(2) Pro živou hru se mohou používat i hrací žetony, které lze získat výměnou hodnotových žetonů u hracího stolu. Po ukončení hry vymění obsluha hracího stolu sázejícímu hrací žetony za hodnotové.
(3) Hodnotové žetony nakupuje sázející v pokladně kasina, popřípadě u hracího stolu. Provozovatel je povinen vyplácet výhru, jejíž výše nepřekračuje částku 350 000 Kč, výhradně v pokladně kasina, a to proti předloženým hodnotovým žetonům. Vyplacení výhry, jejíž výše překračuje částku 350 000 Kč, je provozovatel povinen provést podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti bezhotovostně, a to proti hodnotovým žetonům předloženým v pokladně kasina. Provozovatel je povinen vystavit sázejícímu potvrzení o výhře, na jehož základě bude proveden bezhotovostní převod.
(4) Hodnotové žetony je nepřípustné používat na úhradu jakéhokoliv dluhu, který nevznikl z hazardní hry.
(5) O nevrácených nebo ztracených hodnotových žetonech je provozovatel povinen sepsat záznam, a to v den, kdy tuto skutečnost zjistí.

§ 49

U živé hry turnajového typu si provozovatel musí ponechat nejméně 10 % z úhrnné výše všech vkladů.

§ 50
Denní herní výkaznictví

Provozovatel je povinen vést denní herní výkaznictví, ze kterého musí být jednoznačně zřejmý pohyb žetonů a peněžních prostředků v souvislosti s provozováním her v kasinu. Denní herní výkaznictví se vede na tiskopisu, který stanoví a zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup ministerstvo.

Hlava VII
Tombola

§ 51

(1) Tombola je hazardní hra, u níž se výhry rozdělují na základě slosování, do kterého se zahrnou pouze prodané sázkové tikety. Sázkové tikety se prodávají a výhry vydávají v den a na místě slosování.
(2) Podmínky provozování tomboly stanovené tímto zákonem se nevztahují na tombolu s herní jistinou 50 000 Kč a méně.

§ 52

(1) Úhrnná cena výher nesmí být nižší než 40 % a vyšší než 80 % herní jistiny. Herní jistinou je násobek počtu vydaných sázkových tiketů v jedné hře a prodejní ceny za jeden sázkový tiket.
(2) Pravděpodobnost výhry u tomboly nesmí být nižší než 1:200.

§ 53

Slosování tomboly se provádí veřejně a za účasti notáře, jenž osvědčí průběh slosování.

Hlava VIII
Turnaj malého rozsahu

§ 54

(1) Turnaj malého rozsahu je turnaj v karetní hře vyřazovacího typu, při němž je počet sázejících předem určen. Úhrnný vklad jednotlivého sázejícího nesmí převýšit 1000 Kč za 24 hodin.
(2) Turnaje malého rozsahu se účastní nejméně 3 a nejvýše 90 sázejících.
(3) Provozovatel si musí ponechat nejméně 5 % z úhrnné výše všech vkladů .
(4) Provozovatel je povinen zajistit bezodkladně po skončení turnaje vyhotovení zápisu s uvedením jeho názvu, doby jeho trvání, místa a data konání, jmenovitého seznamu sázejících a výše jejich vkladů, seznamu vyplacených výher za pořadí v turnaji malého rozsahu, a tento zápis uchovat nejméně po dobu 5 let. Zápis je povinen provozovatel zaslat do 20 dnů ode dne skončení turnaje obci, které byl turnaj ohlášen.

ČÁST TŘETÍ
HERNÍ PROSTOR A PODMÍNKY JEHO PROVOZOVÁNÍ

Hlava I
Herní prostor

§ 55

(1) Herním prostorem se rozumí místnost nebo soubor stavebně spolu souvisejících a propojených místností, ve kterém je provozována hazardní hra jako hlavní činnost. Herní prostor může být užíván pouze provozovatelem, kterému byla vydána povolení v souladu s tímto zákonem.
(2) Druhy herního prostoru jsou
a) herna,
b) kasino a
c) sázková kancelář.
(3) Vstup osob mladších 18 let a osob vyloučených z účasti na hazardních hrách do herny a kasina je zakázán.
(4) Provozovatel je povinen 5 pracovních dní předem písemně oznámit celnímu úřadu zahájení činnosti v herním prostoru. Příslušným celním úřadem pro oznámení zahájení činnosti v herním prostoru je celní úřad vykonávající působnost na území vyššího územního samosprávného celku, na kterém se herní prostor nachází.
(5) Provozovatel je povinen umístit na viditelném místě v herním prostoru
a) identifikační nebo další kontaktní údaje provozovatele,
b) identifikační nebo další kontaktní údaje instituce zabývající se prevencí a léčbou problémů souvisejících s patologickým hráčstvím,
c) zákaz účasti na hazardní hře osobám mladším 18 let,
d) varování, že účast na hazardní hře může být škodlivá,
e) údaje o maximální hodinové prohře a maximálním sázce do jedné hry, umožňuje-li to povaha provozované hazardní hry, a
f) ukazatel času viditelný po celou dobu účasti na hazardní hře.
(6) Herna nebo kasino nesmí být provozovány ve školách a školských zařízeních, zařízeních pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, zařízeních sociálních služeb, zařízeních zdravotní péče poskytujících ambulatní, jednodenní nebo lůžkovou péči, v budovách, v nichž jsou plněny úkoly státu nebo územních samosprávných celků, v budovách sloužících církví a náboženských společností, v zařízeních integrovaného záchranného systému, v sportovních zařízeních, v kulturních zařízeních, v obchodních domech, nákupních centrech a galeriích a v budovách vlakových a autobusových nádraží, jakož i v jejich sousedství, a v oblasti památkové rezervace.

§ 56
Sázková kancelář

(1) Kursovou sázku lze provozovat pouze v sázkové kanceláři.
(2) Společně s kursovou sázkou může být v sázkové kanceláři provozována i loterie.

§ 57
Herna

(1) S výjimkou § 58 odst. 2 lze technickou hru a bingo provozovat pouze v herně.
(2) V obci s počtem obyvatel do 5 000 může být povolena jedna herna.
(3) V obci nad 5 000 obyvatel může být na každých dalších započatých 5 000 obyvatel povolena jedna další herna.
(4) V jedné herně lze provozovat nejméně 10 a nejvýše 30 povolených herních pozic technické hry.
(5) Herna nesmí být v provozu v době od 3:00 do 10:00 hodin.

§ 58
Kasino

(1) Živou hru lze provozovat pouze v kasinu.
(2) Společně s živou hrou může být v kasinu provozována technická hra a bingo.
(3) V obci s počtem obyvatel do 40 000 může být povoleno jedno kasino.
(4) V obci nad 40 000 obyvatel může být na každých dalších započatých 40 000 obyvatel povoleno jedno další kasino.
(5) V kasinu musí být umožněna hra minimálně u třech hracích stolů, a to po celou provozní dobu kasina.
(6) V kasinu lze provozovat nejméně 30 povolených herních pozic technické hry.
(7) S každým dalším hracím stolem živé hry může být v kasinu provozováno nejvýše 10 povolených herních pozic technické hry.

§ 59

V každém soudním obvodu mohou být na každých započatých 1 000 obyvatel povoleny nejvýše 4 herní pozice technické hry.

Hlava II
Identifikace a monitorování v herně a kasinu

§ 60
Identifikace v herně a kasinu

(1) Provozovatel herny a kasina je povinen provádět identifikaci návštěvníků při jejich vstupu do herny nebo kasina, a ověřit jejich věk a zda se nenachází v rejstříku osob vyloučených z hazardních her podle § 16.
(2) Provozovatel herny a kasina je povinen vést denní evidenci všech návštěvníků.
(3) Za účelem identifikace je návštěvník povinen prokázat svoji totožnost; způsob provádění identifikace a uchovávání identifikačních údajů se řídí zákonem upravujícím některá opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu .

§ 61
Monitorování v herně a kasinu

(1) Provozovatel je povinen vybavit hernu a kasino monitorovacím zařízením umožňujícím po celou provozní dobu v reálném čase zaznamenávat vstup do herny a kasina. Monitorování musí být prováděno v nezpomaleném a nepřerušovaném záznamu, který umožňuje pozdější reprodukci.
(2) Provozovatel kasina je povinen vybavit kasino monitorovacím zařízením umožňujícím po celou provozní dobu v reálném čase monitorovat celou plochu všech hracích stolů umístěných v kasinu, včetně celého ruletového kola a celého ruletového stolu, boxu pro dotování žetonů, boxu na bankovky a mince, boxu na spropitné, dále pokladnu, celý prostor kasina, který je využíván k provozování hazardních her tak, aby monitorování obsáhlo jednotlivé hrací stoly a prostory, kde dochází k operacím s bankovkami a mincemi, žetony, kartami, kostkami nebo jinými prostředky používanými k živé hře. Z monitorovacího záznamu musí být zřetelně patrné číslice na ruletovém kole a na hracích stolech, označení žetonů, hodnoty karet, počet žetonů a hodnota bankovek a mincí.
(3) Monitorovací zařízení musí být vybaveno časovou a datovou funkcí a pořízený záznam musí být barevný, jasný, zřetelný a rozlišitelný. Zvuk je zaznamenáván současně se snímaným obrazem. Přehrávaný zvuk nesmí být zkreslený oproti monitorované skutečnosti.
(4) Provozovatel je povinen uchovávat záznam, včetně jeho zálohy, pořízený monitorovacím zařízením podle předchozích odstavců po dobu 2 let, a to tak, aby bylo zabráněno jeho poškození, zneužití, odcizení nebo zničení.
(5) Provozovatel je povinen každých 24 hodin ověřit funkčnost monitorovacího zařízení a oznámit celnímu úřadu každou jeho případnou poruchu a termín jejího odstranění do 24 hodin od zjištění poruchy. Příslušným celním úřadem pro oznámení poruchy je celní úřad vykonávající působnost na území vyššího územního samosprávného celku, na kterém se herní prostor nachází. V případě poruchy monitorovacího zařízení nesmí být na hracím stole, jehož monitorování se porucha týká, provozována živá hra. Dojde-li k poruše monitorovacího zařízení u pokladny, na vstupu nebo u všech hracích stolů nacházejících se v kasinu zároveň, musí být kasino až do doby opravy poruchy tohoto zařízení uzavřeno.
(6) Celnímu úřadu musí být umožněn přístup do prostor, kde je umístěno monitorovací zařízení. Provozovatel má povinnost zpřístupnit celnímu úřadu v seznatelném formátu záznamy pořízené monitorovacím zařízením, a to i mimo prostor herny a kasina.

ČÁST ČTVRTÁ
DÁLKOVÝ PŘÍSTUP PROSTŘEDNICTVÍM VEŘEJNÉ SÍTĚ INTERNET

§ 62

(1) Hazardní hry podle § 18 písm. a) až e) mohou být provozovány též dálkovým přístupem prostřednictví veřejné sítě Internet za podmínek stanovených tímto zákonem, nevylučuje-li to povaha těchto podmínek (dále jen „internetová hra“).
(2) Při internetové hře hraje sázející proti nebo za pomoci softwarového hracího systému provozovatele nebo proti jinému sázejícímu. Hazardní hra provozovaná dálkovým přístupem prostřednictvím veřejné sítě Internet umožňuje účastnit se hazardní hry předem neomezenému počtu sázejících. Technické požadavky na systém provozovatele k provozování internetové hry a požadavky na jeho zabezpečení stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ 63

(1) Internetová hra může být provozována pouze prostřednictvím internetové stránky dostupné v českém jazyce.
(2) Server internetové hry, na němž jsou uloženy finanční data a osobní údaje sázejících, musí být umístěn na území České republiky. Server internetové hry, na němž probíhají herní procesy, se musí nacházet na území členského státu Evropské unie nebo státu, jenž je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.
(3) Provozovatel je povinen provádět zálohování dat způsobem, který musí umožnit kompletní obnovu databáze v případě kolapsu celého systému. Interval mezi zálohami nesmí být delší než 48 hodin.
(4) U internetové hry musí provozovatel zajistit dálkový přenos herních a finančních dat a dálkové zabezpečené spojení s centrálním informačním systémem. Rozsah přenášených dat, způsob přenosu dat, zajištění spojení a jejich technické parametry stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ 64

(1) Provozovatel je povinen na internetové stránce, na níž je internetová hra provozována, čitelným a viditelným způsobem zveřejnit
a) identifikační nebo další kontaktní údaje provozovatele,
b) identifikační nebo další kontaktní údaje instituce zabývající se prevencí a léčbou problémů souvisejících s patologickým hráčstvím,
c) zákaz účasti na hazardní hře osobám mladším 18 let,
d) varování, že účast na hazardní hře může být škodlivá,
e) herní plán,
f) nabídku využití sebeomezujících opatření,
g) údaje o maximální hodinové prohře a maximální sázce do jedné hry, umožňuje-li to povaha hazardní hry, a
h) ukazatel délky účasti na hazardní hře viditelný po celou dobu účasti.
(2) Sdělení a varování podle odstavce 1 musí zaujímat nejméně 20 % zobrazovací plochy internetové stránky. Rozsah, způsob a podmínky stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ 65
Podmínky účasti

(1) Podmínkou účasti na internetové hře je úspěšná registrace sázejícího. Registraci provádí provozovatel a zahrnuje zjištění a ověření totožnosti a zletilosti sázejícího, přidělení přístupových údajů a aktivace uživatelského účtu, na němž jsou evidovány peněžní prostředky (zejména vklady, sázky a výhry) sázejícího odděleně od peněžních prostředků ostatních sázejících a provozovatele.
(2) Každý sázející může mít u jednoho provozovatele pouze jeden uživatelský účet.
(3) Samotné hazardní hry se sázející účastní až po úspěšném zadání přístupových údajů k uživatelskému účtu do softwarového hracího systému provozovatele.
_________________
E-book
propitak
Sázkař - admin
Sázkař - admin


Celková statistika na K2:
Počet OK: 24
Počet 1/2 OK: 0
Počet VOID: 20
Počet 1/2 KO: 0
Počet KO: 108
Vklady: 421.5 unitů
Výhry: 360.345 unitů
Profit: -61.16 unitů
Yield: -14.51 %

Zobrazit informace o autorovi

Sledovat sázkaře
E-mailová notifikace LITE
E-mailová notifikace FULL
E-mailová notifikace ZDARMA
SMS tipy z fóra


Tipy K2 od: 10.2.2004
Tipy a sázky: 11670
Kvalita tipů:
Hodnocení kvality tipů: 352.7
Přidej hodnocení ZDE

Hodnocení tipů: 12
PříspěvekZaslal: 15.10.2014, 10:31 Předmět:
Pište tipy na sázení
Citovat

§ 66
Registrace

(1) Pro účely registrace je sázející povinen poskytnout provozovateli své identifikační a kontaktní údaje a číslo nebo jiný jedinečný identifikátor platebního účtu, jehož je vlastníkem nebo disponentem, a ze kterého bude na uživatelský účet převádět a na který bude z uživatelského účtu přijímat peněžní prostředky (dále jen „registrovaný platební účet“).
(2) Registrace je ukončena ověřením a potvrzením údajů uvedených v odstavci 1 a aktivací trvalého uživatelského účtu.
(3) Registraci nelze dokončit
a) bez nastavení sebeomezujících opatření podle § 12 a § 13,
b) bez spolehlivého ověření a potvrzení údajů uvedených v odstavci 1.
(4) Do okamžiku dokončení registrace zřídí provozovatel sázejícímu dočasný uživatelský účet.
(5) Nedojde-li k úspěšnému dokončení registrace do 30 dní od jejího zahájení, musí být její proces ukončen a současně musí být zrušen i dočasný uživatelský účet.
(6) Ministerstvo umožní provozovateli dálkovým způsobem ověření totožnosti a zletilosti sázejícího.

§ 67
Registrovaný platební účet

(1) Registrovaným platebním účtem může být pouze platební účet vedený u banky, zahraniční banky nebo spořitelnho a úvěrního družstva se sídlem v České republice nebo jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, jenž je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.
(2) Skutečnost, že je sázející vlastníkem nebo disponentem registrovaného platebního účtu je povinen sázející prokázat při registraci.
(3) Změnu registrovaného platebního účtu může sázející provést pouze jednou za 3 měsíce.
(4) Provozovatel nesmí provést platbu z uživatelského účtu ve prospěch neregistrovaného platebního účtu.
(5) Dojde-li k platbě ve prospěch uživatelského účtu jinak než převodem z registrovaného platebního účtu, vrátí provozovatel tuto platbu nejpozději do 5 pracovních dnů zpět plátci.

§ 68
Dočasný uživatelský účet

(1) Dočasný uživatelský účet může být aktivní nejdéle 30 dní.
(2) Během doby aktivace dočasného uživatelského účtu nesmí celkový vklad přesáhnout částku 3.000,- Kč, a to ani v součtu jednotlivých vkladů.
(3) Z dočasného účtu nelze vybírat vložené vklady nebo výhry.
(4) Nedojde-li k dokončení registrace, je provozovatel povinen vrátit sázejícímu nejpozději do 15 pracovních dnů nevyčerpaný vklad.

§ 69

Převod peněžních nebo hracích prostředků mezi uživatelskými účty je zakázán.

§ 70

(1) Poskytovatelé připojení k veřejné síti Internet na území České republiky jsou povinni zamezit v přístupu k internetovým stránkám zařazeným do seznamu internetových stránek s nepovolenými internetovými hrami. Seznam vede a o zápisu do něj rozhoduje ve správním řízení ministerstvo. Seznam je zveřejňován v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Povinnost podle odstavce 1 jsou poskytovatelé veřejné sítě Internet splnit ve lhůtě 15 dní ode dne zveřejnění internetové stránky v seznamu internetových stránek s nepovolenými internetovými hrami.

ČÁST PÁTÁ
POVOLOVACÍ ŘÍZENÍ A OHLÁŠENÍ

Hlava I
Povolovací řízení

Díl 1
Povolení hazardní hry

§ 71

Povolení podléhají tyto hazardní hry:
a) loterie,
b) kursová sázka,
c) bingo,
d) technická hra a
e) živá hra.

Díl 2
Základní povolení k provozování hazardní hry

§ 72

(1) Základní povolení je rozhodnutí o udělení oprávnění k provozování hazardní hry.
(2) O vydání základního povolení rozhoduje ministerstvo na žádost provozovatele (dále jen „žadatel“).

§ 73

(1) Ministerstvo vydá základní povolení, byly-li splněny všechny podmínky stanovené tímto zákonem a jinými právními předpisy, nebude-li provozování hazardní hry narušovat veřejný pořádek a je-li zaručeno řádné provozování hazardní hry včetně řádného technického vybavení.
(2) Podmínky stanovené tímto zákonem a jinými právními předpisy musí být splněny po celou dobu platnosti základního povolení.
(3) V základním povolení ministerstvo stanoví hazardní hru, na niž se povolení vydává, podmínky jejího provozování, včetně schválení herního plánu a modelu technického zařízení, jehož pomocí má být hazardní hra provozována.
(4) Ministerstvo může v základním povolení stanovit bližší podmínky, vyžaduje-li to řádné provozování hazardní hry.
(5) Základní povolení se vydává nejdéle na 3 roky.

§ 74
Náležitosti žádosti o základní povolení

(1) Žádost o základní povolení musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat podle povahy věci údaje stanovené tímto zákonem a žadatel k ní musí přiložit zákonem stanovené doklady. Údaje a doklady nesmějí být v době předložení starší 3 měsíců.
(2) K žádosti o základní povolení žadatel předloží
a) doklad o poskytnutí jistoty,
b) doklad prokazující bezdlužnost,
c) identifikační údaje osob, jichž se týká povinnost bezúhonnosti, v případě cizích státních příslušníků doklad o bezúhonnosti,
d) herní plán,
e) doklad o odborném posouzení a osvědčení o provozuschopnosti,
f) doklad o umístění serveru, jedná-li se o hazardní hru, u níž nedochází k tvorbě náhody v místě účasti na hazardní hře.
(3) V případě žádosti o živou hru je žadatel povinen předložit společně s přílohami podle odstavce 2 i sadu znehodnocených vzorů hodnotových a hracích žetonů.
(4) V případě žádosti o peněžitou, věcnou nebo okamžitou loterii je žadatel povinen předložit společně s přílohami podle odstavce 2 i vzor losu a dokumentaci prokazující jejich zabezpečení proti zneužití nebo jejich výrobní specifikaci.

§ 75
Jistota

(1) Žadatel o vydání základního povolení je povinen poskytnout jistotu
a) složením peněžních prostředků na zvláštní účet ministerstva, s tím, že jistota musí být na tomto účtu po celou dobu platnosti základního povolení, nebo
b) bankovní zárukou, kterou přijalo ministerstvo. Bankovní záruku může poskytnout pouze banka, zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, jenž je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Bankovní záruka musí být poskytnuta na dobu určitou, která nesmí být kratší než 5 let.
(2) Jistotu lze použít pouze k úhradě
a) daně z hazardní hry,
b) pokuty uložené za správní delikt podle tohoto zákona,
c) nevyplacené výhry sázejícímu.
(3) Výše jistoty činí
a) 5 000 000 Kč u hazardních her podle § 18 písm. c) a kursových sázek na koňské dostihy,
b) 30 000 000 Kč u hazardních her podle § 18 písm. b) a e),
c) 50 000 000 Kč u hazardních her podle § 18 písm. a), d) a hazardních her provozovaných dálkovým přístupem prostřednictvím veřejné sítě Internet.
(4) Žadatel nesmí použít na složení jistoty peněžní prostředky pocházející z trestné činnosti, ze zápůjček, úvěrů nebo jiných cizích zdrojů. Žadatel je povinen prokázat původ peněžních prostředků použitých na složení jistoty.
(5) Pro správu placení jistoty se použijí přiměřeně ustanovení daňového řádu.

§ 76
Použití jistoty

(1) Dojde-li k pravomocnému zrušení nebo k zániku základního povolení, stávají se složené peněžní prostředky přeplatkem provozovatele. Je-li takto vzniklý přeplatek vratitelným přeplatkem, vrátí jej ministerstvo provozovateli do 90 dnů ode dne pravomocného zrušení nebo zániku základního povolení.
(2) Lhůta podle odstavce 1 neběží po dobu, kdy je orgánem podle tohoto zákona nebo správcem daně vedeno řízení,
a) jehož výsledkem může být rozhodnutí o stanovení daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění, nebo
b) které bylo zahájeno do 90 dnů ode dne pravomocného zrušení nebo zániku základního povolení.
(3) Dojde-li ke zrušení nebo k zániku základního povolení, vyzve ministerstvo výstavce bankovní záruky k uhrazení nedoplatku evidovaného k 90 dni ode dne zrušení nebo zániku základního povolení u
a) celního úřadu,
b) správce daně podle zákona upravujícího daň z hazardních her.
(4) Ministerstvo vyzve výstavce bankovní záruky nejdříve po 90 dnech, nejpozději však do 6 měsíců ode dne zrušení nebo zániku základního povolení.
(5) Pokud jistota nepostačuje, uhradí se pohledávky poměrně podle jejich výše.

§ 77
Bezdlužnost

(1) Bezdlužnými musí být
a) žadatel o základní povolení,
b) osoba, která vykonává funkci statutárního orgánu žadatele,
c) osoba, která je členem dozorčí rady žadatele,
d) prokurista a
e) akcionář, který má podíl na hlasovacích právech minimálně 10 %.
(2) Za bezdlužnou se pro účely tohoto zákona považuje osoba podle odstavce 1, jež nemá evidován nedoplatek, s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
a) u orgánů Finanční správy České republiky,
b) u orgánů Celní správy České republiky,
c) na pojistném a na penále na všeobecném zdravotním pojištění,
d) na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a
e) na peněžitých plněních obdobných plněním uvedeným v písmenech a) až d) ve státě, ve kterém má tato osoba sídlo, místo podnikání nebo bydliště, nebo ve státě, ve kterém se zdržovala a působila déle než 3 měsíce v posledních 5 letech přede dnem podání žádosti o vydání povolení.
(3) Bezdlužnost se v případě skutečností podle odstavce 2 písm. a) až d) prokazuje potvrzením příslušného finančního úřadu, příslušného celního úřadu, příslušné zdravotní pojišťovny a příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, které nesmí být starší než 30 kalendářních dnů přede dnem podání žádosti o vydání základního povolení.
(4) Bezdlužnost se v případě skutečností podle odstavce 2 písm. e) prokazuje potvrzením o bezdlužnosti, popřípadě obdobným zahraničním dokladem vydaným orgánem státu, jehož je občanem nebo v němž má trvalý pobyt anebo sídlo, a rovněž obdobným zahraničním dokladem vydaným orgánem státu, v němž se zdržovala nebo působila nepřetržitě déle než 3 měsíce v posledních 5 letech přede dnem podání žádosti o základní povolení. Nevydává-li tento stát obdobný zahraniční doklad, předloží osoba uvedená v odstavci 1 čestné prohlášení o bezdlužnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 30 kalendářních dnů přede dnem podání žádosti o vydání základního povolení.

§ 78

Žadatel o základní povolení nesmí být v době podání žádosti nebo v posledních 3 letech v likvidaci nebo v úpadku.

§ 79
Bezúhonnost

(1) Bezúhonnými musí být
a) žadatel o základní povolení,
b) osoba, která vykonává funkci statutárního orgánu žadatele,
c) osoba, která je členem dozorčí rady žadatele,
d) prokurista a
e) akcionář, který má podíl na hlasovacích právech minimálně 10 %, a je-li tímto akcionářem právnická osoba, i fyzická osoba, která vykonává funkci statutárního orgánu této právnické osoby, je členem její dozorčí rady nebo prokuristou.
(2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, nebo pro trestný čin související s provozováním hazardních her, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.
(3) Za účelem prokázání bezúhonnosti osob uvedených v odstavci 1 si ministerstvo vyžádá podle jiného právního předpisu výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) Bezúhonnost cizích státních příslušníků se prokazuje dokladem vydaným státem, jehož jsou občany, jakož i státem, ve kterém se v posledních 5 letech více než 3 měsíce nepřetržitě zdržovali, nebo výpisem z evidence Rejstříku trestů, v jehož příloze jsou údaje o bezúhonnosti obsaženy. Jsou-li doklady o bezúhonnosti v jiném než českém jazyce, předkládají se v originále a současně v překladu do českého jazyka; v pochybnostech má ministerstvo právo požadovat úředně ověřený překlad. Nevydává-li cizí stát výpis z evidence trestů nebo obdobný doklad, předloží fyzická a právnická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti.

§ 80

Provozovatel je povinen oznámit ministerstvu bez zbytečného odkladu všechny změny skutečností, na základě kterých bylo vydáno základní povolení, a předložit o nich doklady do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

§ 81
Změna a zrušení základního povolení

(1) Zjistí-li ministerstvo, že nejsou splněny podmínky stanovené pro vydání základního povolení, vyzve provozovatele k jejich splnění v jím stanovené lhůtě, pokud povaha těchto podmínek toto splnění připouští a nehrozí nebezpečí z prodlení.
(2) Ministerstvo může z moci úřední základní povolení změnit nebo zrušit
a) nezajistí-li provozovatel na výzvu ministerstva ve stanovené lhůtě splnění podmínek stanovených pro vydání základního povolení,
b) dojde-li ke změně údajů uvedených v základním povolení,
c) vyjdou-li dodatečně najevo skutečnosti, pro které by nebylo možné základní povolení udělit,
d) poruší-li provozovatel opakovaně nebo závažným způsobem povinnosti stanovené tímto zákonem, zákonem upravujícím daň z hazardních her nebo základním povolením, nebo
e) přestane-li provozovatel splňovat podmínky stanovené tímto zákonem pro vydání základního povolení a nelze-li postupovat podle odstavce 1.
(3) Ministerstvo může základní povolení změnit nebo zrušit na žádost provozovatele.

§ 82
Zánik základního povolení

Základní povolení zaniká
a) uplynutím doby, na kterou bylo uděleno,
b) zánikem provozovatele, kterému bylo základní povolení uděleno.

Díl 3
Povolení k umístění hry

§ 83

(1) K provozování binga, technické hry, živé hry a kursové sázky je nutné mít povolení k umístění hry, jež uděluje v přenesené působnosti obecní úřad obce, v jejímž územním obvodu mají být tyto hazardní hry provozovány.
(2) Odstavec 1 neplatí pro bingo, technickou hru, živou hru a kursovou sázku provozovanou dálkovým přístupem prostřednictvím veřejné sítě Internet.
(3) Žadatelem o udělení povolení k umístění hry může být pouze provozovatel, kterému bylo uděleno základní povolení k provozu příslušné hazardní hry.

§ 84

(1) Obecní úřad vydá povolení k umístění hry, byly-li splněny všechny podmínky stanovené tímto zákonem a jinými právními předpisy.
(2) V povolení k umístění hry obecní úřad povolí umístění hazardní hry v příslušném herním prostoru, provozní dobu herního prostoru a počet koncových zařízení, jejichž prostřednictvím bude hazardní hra provozována, včetně uvedení jejich typu, výrobního čísla a přesného počtu herních pozic.
(3) Podmínky stanovené tímto zákonem a jinými právními předpisy musí být splněny po celou dobu platnosti povolení k umístění hry.
(4) Povolení k umístění hry se vydává na dobu platnosti základního povolení, nejdéle však na dobu 1 roku.

§ 85
Náležitosti žádosti o povolení k umístění hry

(1) V žádosti o povolení k umístění hry musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu žadatel uvést adresu herního prostoru, kde má být hazardní hra provozována, typ, výrobní číslo a počet herních pozic koncového zařízení, jejichž prostřednictvím bude hazardní hra provozována a provozní dobu herního prostoru, a přiložit k ní zákonem stanovené doklady. Údaje a doklady nesmějí být v době předložení starší 3 měsíců.
(2) K žádosti o povolení k umístění hry žadatel předloží
a) základní povolení k provozování hazardní hry,
b) provozní dobu,
c) osvědčení o provozuschopnosti pro každé technické zařízení, jehož prostřednictvím je hazardní hra provozována; to neplatí pro žádost o povolení k umístění kursové sázky,
d) právní důvod užívání prostor, v nichž má být provozována hazardní hra; to neplatí, je-li právní důvod zjistitelný z informačního systému veřejné správy nebo jeho části, která je veřejnou evidencí, rejstříkem nebo seznamem, a
e) schéma kamerového systému; to neplatí pro žádost o povolení k umístění kursové sázky.

§ 86

Provozovatel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu obce všechny změny skutečností, na základě kterých bylo vydáno povolení k umístění hry, a předložit o nich doklady do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

§ 87
Změna a zrušení povolení k umístění hry

(1) Obecní úřad může z moci úřední povolení k umístění hry změnit nebo zrušit,
a) dojde-li ke změně údajů uvedených v povolení k umístění hry,
b) uvedl-li provozovatel nepravdivé údaje nebo k žádosti předložil padělané anebo pozměněné doklady nebo doklady, v nichž uvedené údaje podstatné pro posouzení žádosti neodpovídají skutečnosti,
c) poruší-li provozovatel opakovaně nebo závažným způsobem povinnosti stanovené tímto zákonem nebo povolením k umístění hry, nebo
d) přestane-li provozovatel splňovat podmínky stanovené tímto zákonem pro vydání povolení k umístění hry.
(2) Obecní úřad může povolení k umístění hry změnit nebo zrušit na žádost provozovatele.

§ 88
Zánik povolení k umístění hry

Povolení k umístění hry zaniká
a) uplynutím doby, na kterou bylo uděleno,
b) zánikem základního povolení.

Hlava II
Ohlášení hazardní hry

§ 89

Ohlášení podléhají tyto hazardní hry:
a) tombola, u níž výše herní jistiny činí více než 50 000 Kč, a
b) turnaje malého rozsahu.

§ 90

Hazardní hry podle § 89 se ohlašují obecnímu úřadu obce, na jejímž území má být hazardní hra provozována.

§ 91
Náležitosti ohlášení

(1) Ohlášení musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat
a) název a popis ohlašované hazardní hry,
b) adresu místa, kde bude ohlašovaná hazardní hra provozována,
c) dobu, po kterou bude ohlašovaná hazardní hra provozována, stanovenou přesným dnem jejího zahájení a ukončení,
d) určení osoby odpovědné za řádný průběh hazardní hry a za dodržování podmínek stanovených tímto zákonem,
e) herní plán, a
f) v případě tomboly identifikační údaje notáře, jenž osvědčí průběh slosování.
(2) Za každou jednotlivou hazardní hru se podává samostatné ohlášení.

§ 92

(1) Nebude-li ohlašovateli do 20 dnů ode dne ohlášení hazardní hry se všemi náležitostmi stanovenými v § 91 oznámeno rozhodnutí obecního úřadu o zákazu provozování hazardní hry, může být hazardní hra provozována za podmínek uvedených v ohlášení.
(2) Obecní úřad písemným rozhodnutím zakáže provozování hazardní hry, nebyla-li řádně ohlášena nebo narušuje-li veřejný pořádek.

ČÁST ŠESTÁ
TECHNICKÉ POŽADAVKY A JEJICH ODBORNÉ POSUZOVÁNÍ A OSVĚDČOVÁNÍ

§ 93
Technické požadavky

Provozovatel hazardní hry je povinen zajistit, aby hazardní hra uvedená v § 18 písm. a), b), c), d), hazardní hra provozovaná dálkovým přístupem prostřednictvím veřejné sítě Internet a zařízení, jejichž prostřednictvím jsou tyto hry provozovány, splňovaly technické požadavky podle tohoto zákona a jiných právních předpisů1); podmínky, způsob a náležitosti technických požadavků stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ 94
Pověření k odbornému posuzování a osvědčování

(1) Výstupní dokument odborného posuzování a osvědčování, jehož předmětem je ověření splnění povinnosti podle § 93, vydává právnická osoba se sídlem v České republice nebo jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, jenž je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, pověřená ministerstvem (dále jen „pověřená osoba“). Druh a obsah výstupního dokumentu odborného posuzování a osvědčování podle tohoto zákona stanoví ministerstvo vyhláškou.
(2) Pověření k odbornému posuzování a osvědčování (dále jen „pověření“) uděluje ministerstvo v řízení o výběru žádosti, a to nejvýše 3 právnickým osobám současně, nejdéle na dobu 5 let.
(3) Žadatel o pověření musí být
a) autorizován podle zákona upravujícího technické požadavky na výrobky Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví České republiky,
b) akreditován Českým institutem pro akreditaci podle zákona upravujícího technické požadavky na výrobky v rozsahu českých technických norem2)3) pro odborné posuzování, zkoušení a inspekci technických herních zařízení, a
c) bezúhonný, kdy pro splnění podmínky bezúhonnosti se použije obdobně § 79.
(4) V řízení o výběru žádosti dále ministerstvo přihlíží zejména k dobré pověsti uchazeče, předloženým referencím a k praxi a odborným schopnostem uchazeče v příslušném oboru.
(5) Ministerstvo dozoruje plnění povinností pověřené osoby stanovených tímto zákonem a v pověření.

§ 95
Odejmutí pověření k odbornému posuzování a osvědčování

Ministerstvo odejme pověření k odbornému posuzování a osvědčování,
a) jestliže při provádění odborného posuzování a osvědčování jsou opakovaně nebo závažným způsobem porušeny povinnosti stanovené tímto zákonem nebo v pověření, nebo
b) přestane-li splňovat podmínky stanovené tímto zákonem pro udělení pověření k odbornému posuzování a osvědčování.

ČÁST SEDMÁ
DOZOR A SPRÁVNÍ DELIKTY

Hlava I
Dozor

§ 96

Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem vykonává ministerstvo a celní úřady (dále jen „dozorující orgán“).

§ 97

Dozorující orgán je v souvislosti s výkonem dozoru vedle práv stanovených právním předpisem upravujícím kontrolu oprávněn vstupovat do staveb, dopravních prostředků, na pozemky a do dalších prostor a provést tam potřebné úkony nebo jiná opatření, jestliže věc nesnese odkladu a existuje důvodné podezření, že zde probíhá provozování hazardních her. Vlastníci nebo uživatelé těchto prostor jsou povinni dozorujícímu orgánu vstup umožnit.

§ 98
Zadržení věci

(1) Dozorující orgán může zadržet věc, je-li zde důvodné podezření, že v souvislosti s jejím užíváním dochází k porušování tohoto zákona.
(2) Dozorující orgán informaci o zadržení věci ústně oznámí osobě, která má věc v době zadržení u sebe, a o zadržení sepíše protokol. Protokol o zadržení věci je dozorující orgán povinen zaslat do 5 dnů ode dne zadržení vlastníkovi věci.
(3) Dozorující orgán vrátí bezodkladně zadrženou věc osobě, které byla zadržena, pominou-li důvodu, na jejichž základě byla věc zadržena.
(4) Na zadržení věci se použijí přiměřeně ustanovení správního řádu upravující předběžná opatření.

Hlava II
Správní delikty

Díl 1
Přestupky

§ 99

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 5 odst. 1, 2 a 4 provozuje hazardní hru,
b) v rozporu s § 5 odst. 4 jako osoba, která pro provozovatele vykonává činnost nebo úkol související s provozováním hazardní hry, se účastní hazardní hry v herním prostoru, kde tuto činnost nebo úkol vykonává,
c) zpřístupňuje hazardní hry, k nimž nebylo uděleno povolení nebo které nebyly řádně ohlášeny, nebo napomáhá setkání za účelem pořádání takové hazardní hry s cílem získat pro sebe či jinou osobu majetkový prospěch z tohoto pořádání či setkání, nebo
d) v rozporu s § 34 odst. 1 jako osoba aktivně se podílející na sázkové příležitosti sází na sázkovou příležitost, na které se přímo aktivně podílí.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu
a) od 100 000 Kč do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavec 1 písm. a) nebo c),
b) od 50 000 Kč do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle b) nebo d).
(3) V blokovém řízení lze uložit za přestupek podle odstavec 1 písmeno a) až d) pokutu od 20 000 Kč do 40 000 Kč.
(4) Spolu s pokutou nebo místo pokuty lze také uložit sankce uvedené v § 102 nebo § 103.

Díl 2
Správní delikty právnických osob a fyzických osob podnikajících

§ 100

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) umožní účast na hazardní hře osobě v rozporu s § 4 odst. 2,
b) v rozporu s § 5 odst. 1, odstavcem 2 písm. a) a c) provozuje hazardní hru,
c) v rozporu s § 5 odst. 2 písm. b), d) až h) provozuje hazardní hru,
d) nevyplatí výhru podle § 9 odst. 5,
e) v rozporu s § 9 odst. 4 učiní tabákové výrobky nebo alkoholické nápoje předmětem výhry,
f) provozuje hazardní hru v herním prostoru, který nesplňuje náležitosti podle § 55 odst. 5,
g) provozuje hazardní hru v rozporu s § 56, § 57 odst. 1 nebo § 58 odst. 1 a 2,
h) provozuje hernu v rozporu s § 57 odst. 4 nebo odstavcem 5,
i) provozuje kasino v rozporu s § 58 odst. 5, 6 nebo 7,
j) umožní u technické hry, aby maximální hodinová prohra překročila částku podle
1. § 43 odst. 1, jde-li o hernu,
2. § 43 odst. 2, jde-li o kasino,
3. § 43 odst. 3, je-li provozována dálkovým přístupem prostřednictvím veřejné sítě Internet,
k) umožní u technické hry, aby sázka u jedné hry překročila částku podle
1. § 43 odst. 1, jde-li o hernu,
2. § 43 odst. 2, jde-li o kasino,
3. § 43 odst. 3, je-li provozována dálkovým přístupem prostřednictvím veřejné sítě Internet,
l) umožní u technické hry a hazardní hry provozované dálkovým přístupem prostřednictvím veřejné sítě Internet, aby celková prohra za jeden kalendářní měsíc překročila částku podle § 13 odst. 2,
m) neprovádí identifikaci návštěvníků podle § 60,
n) nesplní některou z povinností podle § 61,
o) poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 10,
p) v rozporu s § 84 odst. 2 provozuje hazardní hru nebo koncové zařízení, jehož prostřednictvím je hazardní hra provozována, na jiném místě, než v herním prostoru uvedeném v povolení k umístění hry,
q) neuvede identifikační nebo další kontaktní údaje instituce zabývající se prevencí a léčbou problémů souvisejících s patologickým hráčstvím podle § 64 odst. 1 písm. b) nebo § 55 odst. 5 písm. b),
r) neumístí ukazatel času takovým způsobem, aby byl sázejícímu viditelný po celou dobu účasti na hazardní hře podle § 55 odst. 5 písm. f),
s) neopatří technické zařízení ukazatelem délky účasti sázejícího na hazardní hře takovým způsobem, aby byl sázejícímu viditelný po celou dobu jeho účasti na hazardní hře podle § 44 odst. 2,
t) neumožní sázejícímu stanovit si opatření pro zodpovědné hraní podle § 12 nebo § 13,
u) provede změnu opatření pro zodpovědné hraní v rozporu s § 14 odst. 2, nebo
v) v rozporu s § 14 odst. 1 umožní účast na hazardní hře sázejícímu.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí správního deliktu tím, že
a) nesplní některou z povinností podle § 23, § 25, § 26 nebo § 27,
b) vydá sázkový tiket živé kursové sázky v rozporu s § 29 odst. 1,
c) přijme sázku na sázkovou příležitost v rozporu s § 29 odst. 2,
d) v rozporu s § 33 přijme sázku na sázkovou příležitost,
e) nepořizuje nebo neuchovává audiovizuální záznam se současným záznamem přesného času podle § 29 odst. 3,
f) nevede nebo neuchovává evidenci podle § 32,
g) nesplní povinnost podle § 31,
h) k provozování technických her použije technické zařízení v rozporu s § 45 odst. 1,
i) umožní účast na technické hře v rozporu s § 40 odst. 1 nebo odstavec 3,
j) v rozporu s § 46 se provozovatel účastní hazardní hry na jemu povolených koncových zařízeních, pověřil jinou osobu takovouto účastí nebo strpěl účast na hazardní hře na koncovém zařízení svým zaměstnancům,
k) nezajistí telekomunikační datové spojení každého technického zařízení s centrálním informačním systémem podle § 45 odst. 2,
l) vyplácí výhru v rozporu s § 44 odst. 1,
m) vyplácí výhry mimo pokladnu kasina v rozporu s § 48 odst. 3,
n) nevede denní výkaznictví podle § 50,
o) neoznámí vzorec, který má být na sázkovém tiketu vytvořen podle § 37,
p) provede slosování tomboly v rozporu s § 53,
q) provede registraci sázejícího v rozporu s § 66,
r) umožní délku aktivace dočasného uživatelského účtu v rozporu s § 68 odst. 1,
s) umožní u dočasného uživatelského účtu, aby celkový vklad překročil částku podle § 68 odst. 2,
t) umožní u dočasného uživatelského účtu výběr vložených vkladů nebo výher v rozporu s § 68 odst. 3,
u) nevrátí sázejícímu nevyčerpaný vklad podle § 68 odst. 4,
v) nevrátí platbu učiněnou ve prospěch uživatelského účtu z neregistrovaného platebního účtu podle § 67 odst. 4, nebo
w) písemně neoznámí celnímu úřadu zahájení činnosti v herním prostoru podle § 55 odst. 4.
(3) Poskytovatelé připojení k veřejné síti Internet na území České republiky se dopustí správního deliktu tím, že neučiní ve stanovené lhůtě opatření k zamezení v přístupu k internetovým stránkám podle § 70.
(4) Za správní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutu
a) od 3 000 000 Kč do 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a) a b),
b) od 1 000 000 Kč do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene c), e), j), k), l), m), n) a p),
c) od 300 000 Kč do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene d), g), t), u) a v),
d) od 50 000 Kč do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene f), h), i), o), q), r) a s).
(5) Za správní delikt podle odstavce 2 lze uložit pokutu
a) od 1 000 000 Kč do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene g), i), k), m), n), q), r), s), t) a w),
b) od 300 000 Kč do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene b), c), d), e), f) a h),
c) od 50 000 Kč do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a), j), l), o), p), u) a v).
(6) Za správní delikt podle odstavce 3 lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč.
(7) Spolu s pokutou nebo místo pokuty lze také uložit sankce uvedené v § 101, § 102 nebo § 103.

§ 101
Zákaz činnosti

(1) Za správní delikty uvedené v § 100 lze uložit zákaz činnosti, a to nejdéle na 2 roky.
(2) Do doby zákazu činnosti se započítává doba, po kterou právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba na základě opatření dozorujícího orgánu učiněného v souvislosti s projednávaným správním deliktem nesměla již tuto činnost vykonávat.

§ 102
Propadnutí věci

Dozorující orgán uloží propadnutí věci, pokud
a) náleží pachateli správního deliktu a
b) byla užita ke spáchání správního deliktu nebo byla správním deliktem získána nebo nabyta za věc správním deliktem získanou.

§ 103
Zabrání věci

(1) Pokud správní orgán neuložil propadnutí věci, jež byla užita ke spáchání správního deliktu nebo byla správním deliktem získána nebo nabyta za věc správním deliktem získanou, podle § 102 rozhodne o jejím zabrání.
(2) O zabrání věci rozhodne, pokud
a) náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat,
b) nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela, nebo
c) vlastník není znám.
§ 104
Společná ustanovení o propadlých a zabraných věcech
(1) Propadlé nebo zabrané věci připadají státu.
(2) Celní úřad propadlé nebo zabrané věci zničí. Na zničení dohlíží tříčlenná komise složená z celníků nebo občanských zaměstnanců celního úřadu.
(3) Pachateli správního deliktu, kterému bylo uloženo propadnutí věci, nebo osobě, u které byly zabrané věci zajištěny, se uloží povinnost nahradit státu náklady spojené s jejich správou a zničením.
(4) Proti rozhodnutí o povinnosti nahradit státu náklady spojené s jejich správou a zničením se nelze odvolat.
(5) Nepropadnou-li nebo nebudou-li věci zabrány, musí být bez zbytečného odkladu vráceny tomu, komu nepochybně patří, jinak tomu, u koho byly zajištěny.

Díl 3
Společná ustanovení ke správním deliktům

§ 105

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možné požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.
(3) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

§ 106

(1) Správní delikty v oblasti hazardních her provozovaných dálkovým přístupem prostřednictvím veřejné sítě Internet podle toho zákona v prvním stupni projednává ministerstvo. Správní delikty v ostatních případech podle tohoto zákona v prvním stupni projednává celní úřad.
(2) Při určení druhu sankce a její výměry se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl správní delikt spáchán.
(3) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena.
(4) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

ČÁST OSMÁ
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Hlava I
Společná ustanovení

§ 107
Centrální informační systém

(1) Orgány podle tohoto zákona jsou oprávněny zpracovávat údaje nezbytné pro výkon povolovacího řízení, dozor nad provozováním hazardních her, pro zajištění řádného provozování hazardních her a pro správu daně, včetně osobních údajů, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zároveň zajišťujícím ochranu osobních údajů.
(2) Ministerstvo je správcem centrálního informačního systému, který obsahuje a zpracovává zejména údaje o provozovatelích, hazardních hrách, sázejících a technických zařízeních, herních prostorech a dozorové činnosti. Rozsah, způsob a podmínky stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ 108
Poskytování informací

(1) Obce, v jejichž územním obvodu jsou provozovány hazardní hry, jsou povinny poskytnout ministerstvu bezodkladně veškeré informace nezbytné pro výkon dozoru a pro správu daně z hazardních her.
(2) Celní úřady jsou povinny poskytnout ministerstvu a obcím, v jejímž územním obvodu jsou provozovány hazardní hry, bezodkladně veškeré informace nezbytné pro výkon dozoru.
(3) Ministerstvo je povinno poskytnout bezodkladně
a) správci daně z hazardních her veškeré informace nezbytné pro správu této daně, a
b) celním úřadům veškeré informace nezbytné pro výkon dozoru.
(4) Informace podle odstavce 1 až 3 se poskytují jednotlivě nebo v rozsahu a způsobem dohodnutým mezi poskytovatelem a příjemcem informací.

§ 109
Využívání údajů ze základního registru obyvatel a z agendových informačních systémů

(1) Ministerstvo pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá všechny údaje ze základního registru obyvatel a dále údaje z informačního systému evidence obyvatel a informačního systému cizinců v rozsahu jména, popřípadě jmen, příjmení, data, místa a okresu narození, v případě narození mimo území České republiky místa a státu narození, rodného čísla, státního občanství, adresy místa pobytu, místa a okresu úmrtí, v případě úmrtí mimo území České republiky místa a státu úmrtí, a dne, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který fyzická osoba nepřežila.
(2) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

§ 110
Srovnatelnost s právem cizího státu

Pro účely hazardních her postavení určité osoby nebo určitého právního institutu upravené tímto zákonem nebo jiným právním předpisem je srovnatelné s postavením určité osoby nebo určitého právního institutu upraveného právem cizího státu, jestliže se v podstatných znacích shodují. Odlišná právní forma sama o sobě neznamená, že právní postavení osob nebo právní instituty nejsou srovnatelné.

§ 111
Počet obyvatel obce

Počet obyvatel obce pro účely tohoto zákona se určí podle Malého lexikonu obcí České republiky vydávaného Českým statistickým úřadem.

§ 112

Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

Hlava II
Přechodná ustanovení

§ 113

(1) Správní řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účiném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(2) Provozovatel loterie nebo jiné podobné hry, který má ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona platné povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry vydané příslušným správním úřadem podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách (dále jen „dosavadní provozovatel“) je oprávněn loterii nebo jinou podobnou hru povolenou podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách (dále jen „ povolená loterie nebo jiná podobná hra“) provozovat po dobu stanovenou v povolení, pokud dále není stanoveno jinak.
(3) Dosavadní provozovatel provozuje povolenou loterii nebo jinou podobnou hru podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účiném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a podle podmínek stanovených v povolení.
(4) Pokud byl k výkonu dozoru nad provozováním povolené loterie nebo jiné podobné hry příslušný finanční úřad, vykonává dozor celní úřad.
(5) Pokud dosavadní provozovatel do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona podá ministerstvu žádost o vydání základního povolení, může provozovat povolenou loterii nebo jinou podobnou hru, která odpovídá hazardní hře uvedené v žádosti o vydání základního povolení, do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se žádost o vydání základního povolení zamítá, nebo kterým se řízení o žádosti zastavuje, nejdéle však do uplynutí doby stanovené v povolení v souladu s odstavcem 2. To neplatí, pokud do dne podání žádosti o vydání základního povolení uplynula doba stanovená v povolení podle dosavadních právních předpisů .
(6) Pokud dosavadní provozovatel požádá obecní úřad do 60 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým mu bylo vydáno základní povolení, o vydání povolení k umístění hry, může provozovat povolenou loterii nebo jinou podobnou hru, která odpovídá hazardní hře uvedené v základním povolení, do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je vydáno povolení k umístění hry, nebo kterým se žádost o povolení k umístění hry zamítá, anebo kterým se řízení o žádosti o povolení k umístění hry zastavuje.
(7) Do doby zániku platnosti povolení vydaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se v řízení o změně a zrušení povolení k provozování povolené loterie nebo jiné podobné hry postupuje podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účiném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(8) Za protiprávní jednání, k němuž došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a které splňuje znaky protiprávního jednání rovněž podle tohoto zákona, lze uložit pokutu podle sazeb uvedených v zákoně č. 202/1990 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejsou-li sazby podle tohoto zákona příznivější.
(9) Řízení o uložení pokuty zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č.. 202/1990 Sb., ve zněním účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(10) Pro odvodové povinnosti u odvodu z loterií a jiných podobných her, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije zákon č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
(11) Povolení k umístění hry vydaná do dne nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky obce vydané podle § 11 tohoto zákona, která nejsou v souladu s touto vyhláškou, zůstávají v platnosti po dobu uvedenou v povolení.

Hlava III
Zrušovací ustanovení

§ 114

Zrušují se:
1. Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.
2. Zákon č. 70/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.
3. Čl. I zákona č. 149/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů.
4. Část první zákona č. 63/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů.
5. Část šestá zákona č. 353/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
6. Část první zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.
7. Část druhá zákona č. 284/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
8. Část dvacátá devátá zákona č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech).
9. Část dvanáctá zákona č. 254/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
10. Část první zákona č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
11. Část čtvrtá zákona č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.
12. Část první zákona č. 457/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky.
13. Část čtvrtá zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů.
14. Zákon č. 215/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
15. Vyhláška Ministerstva financí č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích.
16. Vyhláška Ministerstva financí č. 285/1998 Sb., o podmínkách monitorování a uchovávání záznamů v kasinu.
17. Vyhláška Ministerstva financí č. 315/1999 Sb., o způsobu oznamování soutěží, anket a jiných akcí o ceny, které nejsou spotřebitelskou loterií.

ČÁST DEVÁTÁ
ÚČINNOST

§ 115

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.
_________________
E-book
propitak
Sázkař - admin
Sázkař - admin


Celková statistika na K2:
Počet OK: 24
Počet 1/2 OK: 0
Počet VOID: 20
Počet 1/2 KO: 0
Počet KO: 108
Vklady: 421.5 unitů
Výhry: 360.345 unitů
Profit: -61.16 unitů
Yield: -14.51 %

Zobrazit informace o autorovi

Sledovat sázkaře
E-mailová notifikace LITE
E-mailová notifikace FULL
E-mailová notifikace ZDARMA
SMS tipy z fóra


Tipy K2 od: 10.2.2004
Tipy a sázky: 11670
Kvalita tipů:
Hodnocení kvality tipů: 352.7
Přidej hodnocení ZDE

Hodnocení tipů: 12
PříspěvekZaslal: 15.10.2014, 10:32 Předmět:
Pište tipy na sázení
Citovat

Návrh zákona dokumenty k tomu najdete na http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/175-14-navrh-zakona-o-provozovani-hazardnich-her-t-31-10-2014.aspx

Tisková zpráva MFČR k novému zákonu na http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2014/novy-zakon-prinasi-prulom-v-regulaci-haz-19430

Konference MFČR k novému zákonu na http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/vzdelavani/konference-a-seminare/2014/konference-hazardni-hry-mezinarodni-konf-19436
_________________
E-book
nerazzurro
Pravidelný sázkař
Pravidelný sázkař


Celková statistika na K2:
Počet OK: 545
Počet 1/2 OK: 0
Počet VOID: 60
Počet 1/2 KO: 0
Počet KO: 447
Vklady: 5468.75 unitů
Výhry: 5819.891 unitů
Profit: +351.14 unitů
Yield: +6.42 %

Zobrazit informace o autorovi

Sledovat sázkaře
E-mailová notifikace LITE
E-mailová notifikace FULL
E-mailová notifikace ZDARMA
SMS tipy z fóra


Tipy K2 od: 13.5.2009
Tipy a sázky: 1320
Kvalita tipů:
Hodnocení kvality tipů: 213.3Hodnocení kvality tipů: 213.3Hodnocení kvality tipů: 213.3Hodnocení kvality tipů: 213.3
Přidej hodnocení ZDE

Hodnocení tipů: 9
PříspěvekZaslal: 17.02.2016, 13:56 Předmět:
Pište tipy na sázení
Citovat

Piráti svolávají demonstraci za svobodu Internetu na 20. února do Prahy


https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/pirati_svolavaji_demonstraci_za_svobodu_internetu_na_20._unora_do_prahy

https://www.facebook.com/events/1004015302991749/
Veselac
Pravidelný sázkař
Pravidelný sázkař


Celková statistika na K2:
Počet OK: 0
Počet 1/2 OK: 0
Počet VOID: 0
Počet 1/2 KO: 0
Počet KO: 0
Vklady: 0 unitů
Výhry: 0 unitů
Profit: +0.00 unitů
Yield: +0.00 %

Zobrazit informace o autorovi

Sledovat sázkaře
E-mailová notifikace LITE
E-mailová notifikace FULL
E-mailová notifikace ZDARMA
SMS tipy z fóra


Tipy K2 od: 10.5.2005
Tipy a sázky: 882
Kvalita tipů:
Hodnocení kvality tipů: 150.2Hodnocení kvality tipů: 150.2Hodnocení kvality tipů: 150.2
Přidej hodnocení ZDE
PříspěvekZaslal: 5.01.2017, 4:02 Předmět:
Pište tipy na sázení
Citovat

Od 1.1.2017 začal platit v CR nový zákon o regulaci hazardních her.

Nové podmínky jsou např zde v tomto článku Tipsportu (doporučuji přečíst i komentáře a reakce SK pod článkem).

https://www.tipsport.cz/clanek/6112-zmeny-v-zakone-pro-stavajici-sazkare-nic-zasadniho

Zajímá mě, jestli někdo neví toto:
Nově ted každý online sázející musí mít povinně ověřený bankovní účet. Není mezi přítomnými někdo z bankovního sektoru a nemá informace, zda když má někdo sázkařský účet u SK (tj provozuje hazard), má to nějaký vliv na bonitu např při schvalování hypotéky apod. ?

Nedělám si totiž iluze, že v dnešním orwellovském světě všechny tyto informace nejsou propojené ... Sad

Díky za případné info a docela by mě zajímaly i názory místních sázkařů na tyto novoty Smile
GRUBERCelková statistika na K2:
Počet OK: 0
Počet 1/2 OK: 0
Počet VOID: 0
Počet 1/2 KO: 0
Počet KO: 0
Vklady: 0 unitů
Výhry: 0 unitů
Profit: +0.00 unitů
Yield: +0.00 %

Zobrazit informace o autorovi

Sledovat sázkaře
E-mailová notifikace LITE
E-mailová notifikace FULL
E-mailová notifikace ZDARMA
SMS tipy z fóra


Tipy K2 od: 19.11.2007
Tipy a sázky: 1415
Kvalita tipů:
Hodnocení kvality tipů: 172.7Hodnocení kvality tipů: 172.7Hodnocení kvality tipů: 172.7
Přidej hodnocení ZDE
PříspěvekZaslal: 18.01.2017, 21:49 Předmět:
Pište tipy na sázení
Citovat

Mohl by mi někdo poradit ohledně nynější situace u Marathonu? Napsali mi, že již dále nelze v ČR sázet a mám si vybrat peníze. No ale problém je, že tam mám zaregistrovanou platební kartu od účtu, který už neexistuje. Po asi 15ti mailech s anglickým care-centrem mi povolili kartu změnit, ale pouze za VISU, kterou jsem měl původně, ale novou mám Mastercard, když jsem jim to napsal, tak mi dnes účet úplně zablokovali. Nemá někdo podobnou zkušenost, nebo lépe nějaké řešení? Bohužel už nemaj žádnou zákaznickou linku nebo podporu v češtině s tím dementem tam v angličtině je to neskutečný boj. Díky za rady
Zobrazit tipy z předchozích:   
Přidat nové téma Zaslat odpověď    Tipy na sázení, tipování a sázky online -> Zajímavé stránky, články a recenze (sázky, poker, kasíno) Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Všechny aktuální tipy z K2
Žebříčky a statistiky sázkařů
Sázkařské deníky
Tipy moderátorů K2
Tipy na tenis
Tipy na fotbal
Tipy na hokej
Tipy na basketbal
Tipy na házenou a volejbal
Tipy na NBA, NHL, NFL a MLB
Tipy na biatlon, skoky na lyžích, alpské lyžování a lyžování
Sázky, sázení, tipovaní, kurzové sázení, tipy na sázení
Souhrn tipů klubu sázkařů K2profi
Tipovací a sázkařská soutěž K2mini
Strategie sázení
Money management
Úspěšné sázkařské tikety
Programy pro sázení
Kontrola tiketu
Placené tipy
Tipy zdarma
Online sázení


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Český překlad phpBB Czech - www.phpbbcz.com

Vtipy
Tipy na sázení
Betting tips


Výměna odkazů:

Betting shop - pomůcky, odkazy a tipy na sázení
Studio Ipanema - grafické a reklamní studio
Hledáte kam na výlet? Jsme komunita lidí, kteří si sdílí zajímavé a dobré tipy na výlety, přidejte se.
Hockeytown Blog
Časopis pro muže sázkaře, sázka na jistotu.

Art of Wrestling
madrista.cz - Real Madrid CF
nasetipy.com - tipovanie, tipovaci web, tipuj, stávkovanie, bet, dobrý tip

Kurzové sázení zažilo velký nástup v 90. letech 20. století., při kurzových sázkách je rozhodující správně určit vítěze sportovního zápasu či události. Před začátkem zápasu vypisují sázkové kanceláře hodnoty kurzů na vítězství domácích a hostů. Různé sázkové kanceláře mají odlišné kurzy a také různé druhy sázek. Sázky sázkové kanceláře přijímají také na remízu, dvojtipy, under/over, 1. poločas, 2. poločas, 1. třetinu, dá gól či přesné skóre zápasu a mnoho jiných druhů sázek. Pro sázení se v současné době nejvíce využívá prostředí internetu, kdy sázkař podává své sázky a tikety v internetových sázkových kancelářích, to je online sázení. Druhou možností sázení je podat si sázky v kamenné sázkové kanceláři.

Sázkaři pro tipy na sázení využívají především informace o týmech či hráčích, jakou kdo má formu, sledují sportovní statistiky, vzájemné zápasy, poslední zápasy. Pro úspěšné sázení lze doporučit sledovat a sázet na týmy či hráče, kteří mají delší série výher nebo naopak sázet proti týmům či hráčům, kteří mají větší série proher.

Dobré tipy na sázení také často vznikají v uzavřeném sázkařském fóru či klubu, na internetu jsou také populární a masově navštěvované sázkařská fóra, která se věnují tipování a sázení. Na většině sázkařských stránek naleznete tipy zdarma či FREE tipy, obvykle tato stránka či autor negarantuje žádnou návratnost. Existují také weby o sázení, které poskytují placené tipy, tedy placený servis v podobě zasílání tipů na e-mail či SMS zprávou. Obvykle garantují alespoň vrácení ceny, když jsou tipy v mínusu. U placených tipů je třeba být na pozoru z důvodu možných podvodů.

Populární v sázkařském prostředí jsou stránky, nabízející tipovací soutěž o finanční ceny. Zde si mohou zejména mladí sázkaři vyzkoušet své tipování na "sucho" bez vložení svých financí a nic neriskovat, ale mohou vyhrát nějakou zajímavou cenu v podobě bonusu u sázkové kanceláře.