Logo KolemDvou.cz
Homepage www.bettingtour.net
Sázkařské fórum (FREE tipy i placené tipy)
- Všechny aktuální tipy z K2
- Žebříčky a statistiky sázkařů
K2profi - tipy s vysokou důvěrou
E-book pro sázkaře / FREE tipy na mail
Služby a nastavení sázkaře K2:
Uživatelské skupinySkupiny / Platnost členství placených blogů
SMS tipy + E-mailová notifikaceSMS tipy nastavení + E-mailová notifikace LITE
RegistraceRegistrace
ProfilProfil & Avatar & Vyhodnocení tipů
PřihlášeníPřihlášení / Psát tipy na K2
Uživatel (nick, přezdívka):    Heslo:      Přihlásit automaticky při příští návštěvě    

U příjemců SMS si zkontrolujte nastavení telefonu/operátora, SMSky padají do spamu - chyba telefonu/operátora.

Tipy na sázení, tipování a sázky online
Registrace účtu KolemDvou.cz a souhlas s podmínkami užití

Podmínky užití stránky KolemDvou.cz

I. Charakter webu, provozovatel a podmínky užití
1. KolemDvou.cz je informační web určený převážně pro sázkaře kurzového sázení, nabízí volně či úplatně tipy na sportovní zápasy, provozuje výměnu tipů mezi sázkaři fórum, diskusi a soutěže.
2. Provozovatelem webu KolemDvou.cz je Jiří Hejsek, Palackého 532, 398 11 Protivín, IČ: IČ: 72167505, registrace u živn. úřadu MěÚ Písek z 15.1.2003, Ev.č. 330501-9691-00, Č.j. 01/2003/00102 (dále jen označení "Provozovatel").
3. Tyto podmínky užití upravují vzájemná práva a povinnosti provozovatele a návštěvníků a registrovaných uživatelů (dále jen označení "Návštěvník") související s využíváním jejího obsahu, funkcí a bezplatného či úplatného služeb v sázkovém poradenství tipů na sportovní zápasy. Provozovatel a uživatelé stránky a služeb budou dále v těchto podmínkách označeni jako "Smluvní strany".

II. Obecná ustanovení
1. Využití jakékoliv nebo všech funkcí nebo služeb nabízených Provozovatelem na stránce KolemDvou.cz, stejně jako informací, materiálů a odkazů, které obsahuje, je předmětem podmínek užití. Není-li Provozovatelem písemně sjednáno jinak, podmínky užití tvoří celý vztah mezi Provozovatelem a Návštěvníkem v jeho využívání KolemDvou.cz, včetně některých nebo všech jejích funkcí, které KolemDvou.cz nabízí.
2. Využití KolemDvou.cz se řídí podmínkami užití stránky KolemDvou.cz. U Návštěvníka, který si prohlédl KolemDvou.cz, tedy Návštěvník začal stránky užívat, se předpokládá, že četl, pochopil a souhlasil s tím, že je vázán podmínkami užití, bez nutnosti jakéhokoliv dalšího právního aktu.
3. Provozovatel si vyhrazuje právo pozastavit, přidat, ukončit, změnit a/nebo doplnit tyto podmínky užití, pokud to bude považovat vhodné.
4. Provozovatel doporučuje, aby Návštěvník pravidelně a pečlivě četl obsah těchto stránek. Využíváním KolemDvou.cz Návštěvník souhlasí s tím, že je vázaný podmínkami užití i jejími posledními úpravami, bez ohledu na to, jestli si je těchto úprav vědom.
5. Provozovatel není povinen ověřovat, že všichni Návštěvníci používají KolemDvou.cz podle posledních aktualizovaných podmínek užití. Aktuální verzí podmínek užití je ta, která je zveřejněna na KolemDvou.cz.
6. KolemDvou.cz může být využívána pouze k zákonným účelům. Použití KolemDvou.cz k přenosu, distribuci, publikování nebo uchovávání jakéhokoliv materiálu na KolemDvou.cz nebo jejím prostřednictvím, který je v rozporu s platnými právními předpisy, nařízeními nebo právy jakékoliv třetí strany, je přísně zakázáno. To zahrnuje (bez omezení) použití KolemDvou.cz k přenosu, distribuci, publikování nebo uchovávání jakéhokoliv materiálu na KolemDvou.cz nebo jejím prostřednictvím, který porušuje autorská práva, ochranné známky, obchodní tajemství nebo jiná práva duševního vlastnictví, který je obscénní, škodlivý pro nezletilé osoby, jehož podstatou je nezákonný čin nebo obtěžování, který je hanlivý nebo urážlivý, který porušuje jakékoliv právo na soukromí nebo ochranu údajů, je podvodný nebo porušuje jakýkoliv zákon.
7. Provozovatel nenese zodpovědnost za zveřejněné informace, tipy a obsah, který zveřejnili Návštěvníci webu. Návštěvníci webu jsou sami zodpovědni za své zveřejněné informace, tipy a obsah. Provozovatel doporučuje ověřovat si informace uvedené na KolemDvou.cz také u jiných zdrojů.
8. V případě zneužití KolemDvou.cz si Provozovatel vyhrazuje právo zablokovat Návštěvníka na stránce a zavřít jakýkoliv účet zaregistrovaný na jméno Návštěvníka. Provozovatel si vyhrazuje právo podat žalobu na Návštěvníka na základě vlastního uvážení.

III. Webové stránky třetích stran
1. Návštěvník bere na vědomí, že jakýkoliv kontakt s třetími stranami po prohlížení KolemDvou.cz, ať už zamýšlený, či neúmyslný, a jakýkoliv následek z toho vyplývající jsou naprosto nezávislé na Provozovateli, a že Provozovatel není žádným způsobem odpovědný za jakékoliv dohody nebo očekávání a další následky, které vyplývají, ať už přímo, či nepřímo, z tohoto kontaktu.
2. Žádný nárok nebo spor, který může nastat mezi Návštěvníkem a třetí stranou, nebude v žádném případě zahrnovat Provozovatele.
3. Třetí strany, včetně třetích stran inzerujících na KolemDvou.cz, nemají přístup k osobním údajům Návštěvníka ani k jiným údajům, které Návštěvník mohl sdělit Provozovateli.

IV. Neaktivní účty a možnost blokace účtů
1. Pokud si Návštěvník zřídil účet na KolemDvou.cz, ale po dobu 60 dnů se nepřihlásil, vyhrazuje si Provozovatel právo uzavřít účet s okamžitou platností a bez předchozího upozornění.

2. Každý Návštěvník je oprávněn využít jakékoliv nebo všech funkcí nebo služeb nabízených Provozovatelem na stránce KolemDvou.cz pouze prostřednictvím jednoho jím zřízeného účtu a tento účet je oprávněn využívat pouze Návštěvník, který tento účet zřídil. V případě, že Provozoval zjistí nebo bude mít oprávněně za to, že je konkrétní účet užíván vedle Návštěvníka i jinými osobami, je Provozovatel oprávněn tento účet bez dalšího zablokovat a zamezit dalšímu přístupu do sekcí KolemDvou.cz. V takovém případě je Provozovatel je oprávněn požadovat po Návštěvníku, který porušil tyto podmínky užití, úhradu souvisejících nákladů a škod Provozovatele.

V. Duševní vlastnictví
1. Bez předchozího písemného povolení od Provozovatele nejsou Návštěvníci oprávněni kopírovat, upravovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, reprodukovat, nahrávat, stahovat nebo jinak používat nebo měnit cokoliv z obsahu KolemDvou.cz.
2. Jakékoliv porušení výše uvedeného ustanovení může znamenat porušení platných práv duševního vlastnictví v rámci Evropské unie a dalších platných právních předpisů. Provozovatel a jakákoliv jiná strana oprávněná jeho jménem si vyhrazuje právo požadovat náhradu škody v plném rozsahu povoleném zákonem po jakékoliv straně, která přímo či nepřímo toto poruší.

VI. Typ vztahu, porušení podmínek užití, dodržování zákonů
1. Tyto PU nejsou určené ke vzniku jakéhokoliv partnerství, zastoupení nebo společného podniku mezi Provozovatelem a Návštěvníkem.
2. Pokud Návštěvník nedodrží kterékoliv z ustanovení podmínek užití, nebo pokud má Provozovatel důvodné podezření, že Návštěvník přímo nebo nepřímo neplní některé z ustanovení podmínek užití, Provozovatel si vyhrazuje právo všemi dostupnými prostředky a dle vlastního uvážení zablokovat Návštěvníka na stránce a zavřít účet registrovaný na Návštěvníkovo jméno a ponechává si právo podat žalobu na Návštěvníka podle vlastního uvážení.
3. Návštěvníkům se doporučuje, aby jednali v souladu s platnými právními předpisy státu, ve kterém mají trvalé bydliště nebo kde jsou rezidenty. Provozovatel nenese odpovědnost za žádné opatření, které proti Návštěvníkovi přijme jakýkoliv úřad v souvislosti s používáním KolemDvou.cz.

VII. Vyloučení odpovědnosti
1. Tímto se stanovuje, že Provozovatel nedává žádný slib či záruku (explicitní ani implicitní), že obsah KolemDvou.cz je přesný a/nebo vhodný pro jiný účel než ke stanovení takových podmínek, které nemohou být podle platného práva výslovně vyloučeny.
2. Návštěvník používá KolemDvou.cz zcela na své nebezpečí. KolemDvou.cz není hazardního charakteru. Provozovatel KolemDvou.cz neposkytuje hazardní služby, a proto nespravuje ani nekontroluje finanční prostředky hráčů, ani není součástí žádné hazardní transakce. Sázkové kursy, které jsou zobrazené na KolemDvou.cz, jsou součástí informací a obsahu na KolemDvou.cz.
3. Provozovatel nezaručuje, že používání KolemDvou.cz bude plně vyhovovat Návštěvníkovi, že je zcela bezpečná a prosta chyb, že je pravidelně aktualizována, že jakýkoliv nedostatek v softwaru je pravidelně opravován, že služby jsou nepřerušované, že KolemDvou.cz je bez virů nebo chyb, že je kontinuálně v provozu, že informace a funkce na ní jsou spolehlivé nebo že jakékoliv další informace a funkce na KolemDvou.cz jsou přiměřené a spolehlivé. Ti, kdo se rozhodnou vstoupit na KolemDvou.cz, tak činí ze své vlastní iniciativy a jsou odpovědní za dodržování místních zákonů v jejich rozsahu, pokud jsou místní zákony použitelné.
4. KolemDvou.cz může obsahovat odkazy a reference na stránky/reklamy/obsah třetích stran. Ty jsou poskytovány kvůli pohodlí a zájmu Návštěvníka a nevyplývá z nich odpovědnost Provozovatele za informace, ani souhlas s nimi, které nesou tyto stránky/reklamy/obsah. Provozovatel neposkytuje žádnou záruku, přímo vyjádřenou ani předpokládanou, ohledně přesnosti nebo dostupnosti obsahu nebo informací, textových či obrazových, které nejsou pod jeho doménou. Provozovatel netestoval žádný software, který je umístěný na jiných stránkách, a nijak se nevyjadřuje ke kvalitě, bezpečnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti takového softwaru.
5. Provozovatel neposkytuje garanci za zveřejňované a poskytované tipy. Stránka KolemDvou.cz má informativní charakter a pokud Návštěvník využije poskytované informace a tipy pro vlastní potřebu a vlastní sázky, tak nese Návštěvník za toto své jednání a rozhodnutí plnou zodpovědnost Návštěvník.
6. Provozovatel není odpovědný za žádné ztráty nebo škody, ať už přímé, či nepřímé, které Návštěvník nebo třetí strana mohli utrpět v důsledku používání KolemDvou.cz, včetně, ale nikoliv jen těchto, škod způsobených obchodní ztrátou, ztrátou výhod, ztrátou předpokládaných příjmů, výher či jiných zisků, přerušením obchodní činnosti, ztrátou obchodních informací nebo jinou finanční ztrátou.
7. Provozovatel není odpovědný za výhry nebo prohry na webových stránkách třetích stran, které jsou důsledkem použití informací zobrazených na KolemDvou.cz.
8. Bez omezení obecné platnosti předchozích ustanovení se neuznává ani nepřijímá odpovědnost za - mimo jiné - následující události:
a) chyby, překlepy, nesprávné výklady, přeslechnutí, neporozumění textu, chybný překlad, pravopisné chyby, chyby v transakcích, technická rizika, chyby při registraci, vyšší moc a/nebo další podobné chyby;
b) porušení pravidel Provozovatele;
c) trestné činy;
d) sdělení od Provozovatele v jakékoliv formě;
e) žaloby a/nebo jiné právní prostředky;
f) ztráty nebo škody, které Návštěvníci nebo třetí strany mohli utrpět v důsledku použití KolemDvou.cz, jejího obsahu nebo jakéhokoliv odkazu;
g) ztráty nebo škody, které Návštěvníci nebo třetí strany mohli utrpět v důsledku změn, pozastavení nebo přerušení chodu KolemDvou.cz;
h) nelegální použití KolemDvou.cz nebo jejího obsahu jakoukoliv osobou, nebo závadou, opomenutím nebo jakýmkoliv faktorem mimo naši kontrolu;
i) jakékoliv použití KolemDvou.cz třetí stranou, která vstoupí do soukromých zón vyžadujících přihlášení a heslo za použití Návštěvníkova přihlašovacího jména a hesla;
j) v případě nesrovnalostí ve službách a dalších funkcích nabízených KolemDvou.cz v důsledku virů či chyb, neboť se to týká všech parametrů, které tvoří KolemDvou.cz, žádné škody, náklady, výdaje, ztráty nebo nároky způsobené těmito nesrovnalostmi;
k) jakýkoliv čin nebo opomenutí internetového Provozovatele nebo jiné třetí strany, s níž mohli Návštěvníci uzavřít smlouvu, aby měli přístup ke Stránce. V případě sporu mezi internetovým Provozovatelem a Návštěvníky nemůže být Provozovatel na žádné straně sporu a takový spor nijak neovlivní tyto podmínky užití;
a
l) jakýkoliv nárok vyplývající ze škod způsobených Návštěvníkem kvůli obsahu jakéhokoliv materiálu zveřejněného jiným Návštěvníkem nebo třetí stranou, který neautorizoval Provozovatel Kolemdvou.cz.

VIII. Zásady ochrany osobních údajů - GDPR
1. KolemDvou.cz respektuje soukromí všech stran při prohlížení a jiném používání KolemDvou.cz Návštěvníky a zavazuje se chránit jejich soukromí. Čas od času, a pouze s jejich předchozím souhlasem, KolemDvou.cz shromažďuje a používá "osobní údaje" (definovány níže) vztahující se k Návštěvníkům, aby mohla poskytovat služby nabízené KolemDvou.cz.
2. KolemDvou.cz neshromažďuje žádné osobní údaje, když si Návštěvník jednoduše prochází KolemDvou.cz. KolemDvou.cz ovšem po Návštěvníkovi vyžaduje některé osobní údaje, když chce používat doplňkové nebo pokročilé služby, které KolemDvou.cz nabízí po registraci. Za takových okolností KolemDvou.cz bude chtít po Návštěvníkovi předchozí souhlas se shromažďováním a používáním osobních údajů Návštěvníka. Při registraci nebo jiné příležitosti může KolemDvou.cz chtít po Návštěvníkovi, aby zadal svou přihlašovací emailovou adresu a heslo. Návštěvníci nejsou povinni poskytnout své osobní údaje nebo souhlas s tím, aby KolemDvou.cz mohla jejich osobní údaje shromažďovat. KolemDvou.cz ovšem nemusí být schopná Návštěvníkovi, který nesouhlasí se shromažďováním svých osobních údajů, poskytnout všechny služby, které nabízí.
3. Návštěvníci, kteří KolemDvou.cz udělili svůj souhlas se shromažďováním svých osobních údajů, jsou oprávněni následně souhlas ze závažných zákonných důvodů zrušit.
4. KolemDvou.cz neprodává, neobchoduje s nimi, nepronajímá, ani jinak nesděluje osobní údaje Návštěvníka žádné třetí straně bez předchozího souhlasu Návštěvníka. Osobní údaje však mohou být sděleny třetí straně v případě prodeje KolemDvou.cz.
5. Výše uvedené se nevztahuje na jakoukoliv zákonnou povinnost provozovatele KolemDvou.cz sdělit Návštěvníkovy osobní údaje třetím stranám (např. policie, soud, apod.).
6. Výše uvedené se rovněž nevztahuje na sdělení, která jsou naprosto nezbytná, protože jsou součástí jednoho nebo více účelů shromažďování a užívání osobních dat. V takovém případě si KolemDvou.cz vyžádá předem výslovný souhlas dotčených Návštěvníků.
7. KolemDvou.cz si vyhrazuje právo poskytnout statistické údaje o Návštěvnících, prodeji, návštěvnosti a další statistické údaje vztahující se ke KolemDvou.cz třetím stranám, ovšem bez identifikace jakéhokoliv konkrétního Návštěvníka.
8. Kvůli lepší administraci KolemDvou.cz a shromažďování demografických informací Návštěvníků pro celkové použití KolemDvou.cz automaticky zaznamenává IP adresy všech Návštěvníků a stránky, které si každý Návštěvník prohlédl.
9. "Cookie" je informace uložená v Návštěvníkově počítači serverem a slouží k přizpůsobení služeb. KolemDvou.cz používá cookies k uchování informací o Návštěvníkových interakcích, které později mohou být potřebné k vykonání funkce. Návštěvníci se mohou rozhodnout, že cookies nepřijmou, a stále využívat služeb poskytovaných KolemDvou.cz. Takové odmítnutí ovšem může způsobit, že funkce na KolemDvou.cz, které na cookies závisí, nebudou fungovat správně, nebo nebudou fungovat vůbec. Návštěvníci by si měli najít v nápovědě svého browseru instrukce, jak cookies zakázat.
10. Provozovatel KolemDvou.cz přijal různá opatření, technická i organizační, aby pomohl ochránit před zničením, ztrátou, zneužitím nebo změnou shromážděné osobní údaje. Bez ohledu na toto vynaložené úsilí nemůže Provozovatel zaručit, že k takovému případu nemůže dojít.
11. Osobní údaje jsou uchovány pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelů, kvůli kterým byly shromážděny. V případě zrušení účtu Návštěvníka budou všechny shromážděné osobní údaje smazány.
12. Webové stránky třetích stran nejsou předmětem těchto Zásad ochrany osobních údajů. KolemDvou.cz obsahuje odkazy na jiné stránky z důvodů pohodlí Návštěvníků. KolemDvou.cz není odpovědná za obsah zobrazený na webových stránkách třetích stran a za opatření, která přijmou, aby ochránily vaše soukromí. Webové stránky, které Návštěvník navštíví z KolemDvou.cz, nemusí mít adekvátní Zásady ochrany osobních údajů.
13. Souhlas Návštěvníka se shromažďováním a používáním svých osobních údajů KolemDvou.cz je předmětem výše uvedených Zásad ochrany osobních údajů. Návštěvníkům se doporučuje číst Zásady ochrany osobních údajů pravidelně, aby se seznámili s jejich podmínkami, klauzulemi a dodatky, které mohou být občas implementovány.

VIII. Souhlas se zasíláním informačním a reklamních e-mailů
1. Návštěvník, který provede registraci na KolemDvou.cz dává registrací souhlas k zasílání informačních e-mailů (newsletterů) a reklamních newsletterů z KolemDvou.cz na e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci. V případě, že Návštěvník nechce dostávat tyt informační a reklamní e-maily, nechť zašle zprávu ODHLÁSIT na e-mail kolemdvou@kolemdvou.cz. Účet na KolemDvou.cz mu bude následně zrušen se všemi důsledky a následky a e-maily mu již nebudou zasílány.

IX. Zákaz nevyžádané reklamy a oslovování lidí na KolemDvou.cz
1. Návštěvník či registrovaný uživatel nemůže zasílat v příspěvcích, komentářích, podpisu či vzkazech jiným uživatelům nevyžádanou, neplacenou a neschválenou reklamu a nemůže oslovovat jiné uživatele k různým nabídkám prostřednictvím webu KolemDvou.cz. KolemDvou.cz není prostor pro oslovování a hledání osob pro jakékoli komerční či nekomerční aktivity a "kohokoli na cokoli" bez souhlasu provozovatele stránek. Kdo bude nevyžádané, neplacené a neschválené reklamy/oslovování lidem zasílat, jeho účet na KolemDvou.cz mu bude následně zablokován/zrušen se všemi důsledky a následky. V případě opakovaného prohřešku bude vymáhána náhrada škody právní cestou.

X. Bezplatná registrace na KolemDvou.cz
1. Registrace uživatele je na web K2 bezplatná.
Vtipy
Tipy na sázení
Betting tips
Výměna odkazů:

Studio Ipanema - grafické a reklamní studio
Hledáte kam na výlet? Jsme komunita lidí, kteří si sdílí zajímavé a dobré tipy na výlety, přidejte se.
Časopis pro muže sázkaře, sázka na jistotu.

madrista.cz - Real Madrid CF
nasetipy.com - tipovanie, tipovaci web, tipuj, stávkovanie, bet, dobrý tip

Kurzové sázení zažilo velký nástup v 90. letech 20. století., při kurzových sázkách je rozhodující správně určit vítěze sportovního zápasu či události. Před začátkem zápasu vypisují sázkové kanceláře hodnoty kurzů na vítězství domácích a hostů. Různé sázkové kanceláře mají odlišné kurzy a také různé druhy sázek. Sázky sázkové kanceláře přijímají také na remízu, dvojtipy, under/over, 1. poločas, 2. poločas, 1. třetinu, dá gól či přesné skóre zápasu a mnoho jiných druhů sázek. Pro sázení se v současné době nejvíce využívá prostředí internetu, kdy sázkař podává své sázky a tikety v internetových sázkových kancelářích, to je online sázení. Druhou možností sázení je podat si sázky v kamenné sázkové kanceláři.

Sázkaři pro tipy na sázení využívají především informace o týmech či hráčích, jakou kdo má formu, sledují sportovní statistiky, vzájemné zápasy, poslední zápasy. Pro úspěšné sázení lze doporučit sledovat a sázet na týmy či hráče, kteří mají delší série výher nebo naopak sázet proti týmům či hráčům, kteří mají větší série proher.

Dobré tipy na sázení také často vznikají v uzavřeném sázkařském fóru či klubu, na internetu jsou také populární a masově navštěvované sázkařská fóra, která se věnují tipování a sázení. Na většině sázkařských stránek naleznete tipy zdarma či FREE tipy, obvykle tato stránka či autor negarantuje žádnou návratnost. Existují také weby o sázení, které poskytují placené tipy, tedy placený servis v podobě zasílání tipů na e-mail či SMS zprávou. Obvykle garantují alespoň vrácení ceny, když jsou tipy v mínusu. U placených tipů je třeba být na pozoru z důvodu možných podvodů.

Populární v sázkařském prostředí jsou stránky, nabízející tipovací soutěž o finanční ceny. Zde si mohou zejména mladí sázkaři vyzkoušet své tipování na "sucho" bez vložení svých financí a nic neriskovat, ale mohou vyhrát nějakou zajímavou cenu v podobě bonusu u sázkové kanceláře.